dr inż. Emil Smyk
dr inż. Emil Smyk

dr inż. Emil Smyk

doświadczony naukowiec / miłośnik nauk ścisłych
Wykształcenie:

Uni­wer­sy­tet Tech­no­lo­gicz­no-Przy­rod­ni­czy | dok­tor
Uni­wer­sy­tet Tech­no­lo­gicz­no-Przy­rod­ni­czy | inży­nier

Ekspertyza:
  • fizy­ka pły­nów
  • inży­nie­ria mecha­nicz­na
Wybrane osiągnięcia naukowe:
  • lau­re­at pre­sti­żo­we­go pro­gra­mu “Dia­men­to­wy Grant” MNiSW (200 tyś zł)
Pro­jekt “dia­men­to­wy grant” pro­mu­je wybit­nie uzdol­nio­nych stu­den­tów stu­diów jed­no­li­tych magi­ster­skich oraz absol­wen­tów stu­diów I stop­nia, pro­wa­dzą­cych bada­nia nauko­we na wyso­kim pozio­mie i posia­da­ją­cych wyróż­nia­ją­cy się doro­bek nauko­wy.
  • autor publi­ka­cji nauko­wych w pre­sti­żo­wych perio­dy­kach nauko­wych
  • uczest­nik i pre­le­gent licz­nych kon­fe­ren­cji nauko­wych w kra­ju i na świe­cie
Zainteresowania naukowe:
  • stru­mie­nie syn­te­ty­zo­wa­ne, oscy­la­to­ry pły­no­we, aktyw­ne ste­ro­wa­nie stru­mie­nia­mi, meto­dy­ka wyzna­cza­nia współ­czyn­ni­ków strat w kształt­kach wen­ty­la­cyj­nych, obli­cze­nio­wa mecha­ni­ka pły­nów, sze­ro­ko poję­ta eks­pe­ry­men­tal­na mecha­ni­ka pły­nów

Zarezerwuj zajęcia

Loading...
Updating…
  • Brak produktów w koszyku.