Znajdź sprawdzonego Nauczyciela SOL3

Załą­czo­na mapa pozwa­la szyb­ko ziden­ty­fi­ko­wać, gdzie w Two­jej oko­li­cy znaj­du­ją się:

  • pla­ców­ki SOL3: Nauka z Pasją
  • nauczy­cie­le i kore­pe­ty­to­rzy
  • eks­per­ci SOL3

Mapa jest inte­rak­tyw­na, możesz prze­cią­gać i powięk­szać obsza­ry, aby wyszu­kać kore­pe­ty­to­rów, klub lub szko­łę kore­pe­ty­cji.

Uda­ne­go dnia i uda­nej nauki!

Updating…
  • Brak produktów w koszyku.