Robert Pobiedziński
Robert Pobie­dziń­ski

Pan Robert Pobiedziński

chemik z powołania / inżynier / podróżnik / zapalony sportowiec
Wykształcenie:

Uni­wer­sy­tet Tech­no­lo­gicz­no-Przy­rod­ni­czy w Byd­gosz­czy  |  magi­ster che­mii

Przedmioty:
  • che­mia
  • mate­ma­ty­ka
Doświadczenie:

Rober­ta zawsze pasjo­no­wa­ła che­mia. Pasja roz­wi­ja­na od naj­młod­szych lat zaowo­co­wa­ła ukoń­cze­niem stu­diów na Uni­wer­sy­te­cie Tech­no­lo­gicz­no-Przy­rod­ni­czym na Wydzia­le Tech­no­lo­gii i Inży­nie­rii Che­micz­nej. W trak­cie stu­diów Pan Robert nie tyl­ko zdo­był obszer­ną wie­dzę teo­re­tycz­ną ale też prak­tycz­ną, co czy­ni go co szcze­gól­nie war­to­ścio­wym nauczy­cie­lem i dorad­cą. Dodat­ko­wo, jako aktyw­ny czło­nek Koła Nauko­we­go Pan Robert zyskał doświad­cze­nie i łatwość w nawią­zy­wa­niu kon­tak­tów z młod­szy­mi adep­ta­mi Nauki. Poza Nauką, Pan Robert uwiel­bia też sport i podró­że. Pole­ca­my Pana Rober­ta jako kore­pe­ty­to­ra, nauczy­cie­la i nauko­we­go men­to­ra.

Lokalizacje:
  • Byd­goszcz (Wyży­ny)
Updating…
  • Brak produktów w koszyku.