Dzień dobry!

Sza­now­ni Pań­stwo, roz­po­czy­na­my rekru­ta­cję na kur­sy przy­go­to­wu­ją­ce do egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty w roku szkol­nym 2019/2020. Szko­ła i Klub Nauko­wy SOL3: Nauka z Pasją ofe­ru­je kur­sy na pozio­mie pod­sta­wo­wym oraz roz­sze­rzo­nym. Aktu­al­nie przyj­mu­je­my wstęp­ne zapi­sy na kur­sy. Zapi­sa­nie na kurs gwa­ran­tu­je pierw­szeń­stwo pod­czas osta­tecz­nej rekru­ta­cji.

Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z naszą ofer­tą i zapi­sa­nia dziec­ka już teraz. Pomo­że­my przy­go­to­wać się, wzmoc­ni­my pew­ność sie­bie i wia­rę w swo­je umie­jęt­no­ści, ugrun­tu­je­my i uzu­peł­ni­my wie­dzę,  umoż­li­wia­jąc tym samym osią­gnię­cie jak naj­lep­sze­go wyni­ku na egza­mi­nie. Wyni­ku, któ­ry sta­no­wi prze­pust­kę do wyma­rzo­nej szko­ły.

Ty, usystematyzujesz wiedzę

.

Nie każ­dy wie wszyst­ko, a szcze­gól­nie mło­dzi ludzie z róż­nych szkół. Dzię­ki udzia­ło­wi w kur­sie przy­go­to­wu­ją­cym masz moż­li­wość uzu­peł­nie­nia bra­ków, któ­re mogły się poja­wić w wie­dzy wynie­sio­nej ze szko­ły.

My, zadbamy o atmosferę

.

Nauka powin­na być przy­jem­na! My dba­my o takie szcze­gó­ły. Pil­nu­je­my, aby sale wykła­do­we były zawsze na naj­wyż­szym pozio­mie, bo wie­my, że to w istot­ny spo­sób popra­wia jakość i zwięk­sza efek­tyw­ność nauki.

Razem, przygotujemy się!

.

Nasi pro­wa­dzą­cy są doświad­czo­ny­mi nauczy­cie­la­mi dosko­na­le zna­ją­cy­mi zakres tre­ści naucza­nia. W skład kadry wcho­dzą nauczy­cie­le, któ­rzy kocha­ją swo­ją pra­cę. To czuć, to widać, to przy­no­si efek­ty.

Egzamin dla klas ósmych

Nasze kur­sy zapew­nia­ją szcze­gó­ło­we, grun­tow­ne i efek­tyw­ne przy­go­to­wa­nie do zbli­ża­ją­ce­go się egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty. W roku szkol­nym 2019/20 pro­po­nu­je­my kur­sy dla ósmo­kla­si­stów w nastę­pu­ją­cych for­ma­tach

Kursy Ósmoklasisty

CAŁOROCZNY

60 godzin zajęć

(2h / tydzień)

Kursy Ósmoklasisty

SEMESTRALNY

30 godzin zajęć

(2h / tydzień)

Kursy Ósmoklasisty

FERIE-TURBO

20 godzin zajęć

(4h / codzien­nie / tydzień)

Pod­czas orga­ni­zo­wa­nych kur­sów sku­pia­my się na powtó­rze­niu mate­ria­łu oraz pra­cy z arku­sza­mi egza­mi­na­cyj­ny­mi. To waż­ne, bo arku­sze potra­fią onie­śmie­lić nawet doro­słe­go! Kur­sy rocz­ne to przede wszyst­kim dogłęb­ne powtó­rze­nie i uzu­peł­nie­nie wia­do­mo­ści, któ­rych wyma­ga egza­min ósmo­kla­si­sty. Kur­sy Seme­stral­ne to wer­sja przy­spie­szo­na, któ­ra wyma­ga nie­co wię­cej pra­cy samo­dziel­nej, w domu.  Nasze kur­sy to tak­że test prób­ny. Przede wszyst­kim jed­nak, nasze kur­sy to pra­ca indy­wi­du­al­na z ucznia­mi, mają­ca na celu solid­ne i pro­fe­sjo­nal­ne przy­go­to­wa­nie mery­to­rycz­ne.

Aby nauka była skuteczna …

.

Wybie­ra­my naj­lep­szych i naj­bar­dziej wykwa­li­fi­ko­wa­nych nauczy­cie­li. Nasi nauczy­cie­le to nauczy­cie­le z powo­ła­nia, uczą bo lubią i dla­te­go, że potra­fią swą wie­dzę prze­ka­zać. Nauczy­cie­le SOL3 to oso­by spraw­dzo­ne przez lata prak­ty­ki, zarów­no szkol­nej jaki i indy­wi­du­al­nej. Nasi nauczy­cie­le to lau­re­aci wie­lu nagród, praw­dzi­wi spe­cja­li­ści, któ­rzy uczą zarów­no w szko­łach pod­sta­wo­wych, śred­nich oraz na uni­wer­sy­te­tach.

Egzamin jest ważny!

 

Uczest­ni­cząc w kur­sie kur­sant dogłęb­nie i ze zro­zu­mie­niem powta­rza i roz­bu­do­wu­je  mate­riał wyma­ga­ny na egza­mi­nie ósmo­kla­si­sty. W trak­cie kur­su, uczeń zapo­zna­je się z typa­mi zadań egza­mi­na­cyj­nych, któ­re obej­mu­je test, a tak­że prze­cho­dzi prób­ny test wstęp­ny do liceum (nie zapo­mnij, że naj­lep­sze szko­ły śred­nie mogą prze­pro­wa­dzać dodat­ko­wy test kwa­li­fi­ku­ją­cy do liceum).

Efekty związane z zaliczeniem kursy

.

 • grun­tow­ne usys­te­ma­ty­zo­wa­nie wie­dzy;
 • uzu­peł­nie­nie naj­istot­niej­szych bra­ków;
 • czy­ta­nie pole­ceń ze zro­zu­mie­niem;
 • nauka i roz­bu­do­wa zdol­no­ści ana­li­tycz­nych;
 • roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści wnio­sko­wa­nia;
 • opa­no­wa­nie tech­nik zarzą­dza­nia cza­sem;
 • pra­wi­dło­we roz­wią­zy­wa­nie testów ósmo­kla­si­sty;
 • mak­sy­ma­li­za­cja wyni­ku na egza­mi­nie ósmo­kla­si­sty;
 • popra­wa samo­oce­ny kur­san­ta .

Kurs dla ósmo­kla­si­sty
Cało­rocz­ny

(start 28 wrze­śnia 2019)
60 godzi­ny zajęć

mate­ma­ty­ka,
j. pol­ski lub j. angiel­ski

Cena 1400 zł

Rabat na dru­gi kurs: 10%
Rabat na trze­ci kurs: 15%
Rabat dla rodzeń­stwa: -100 zł

Kurs dla ósmo­kla­si­sty
Seme­stral­ny

(start 6 sty­czeń 2019)
30 godzi­ny zajęć

mate­ma­ty­ka,
j. pol­ski lub j. angiel­ski

Cena  700 zł

Rabat na dru­gi kurs: 10%
Rabat na trze­ci kurs: 15%
Rabat dla rodzeń­stwa: -100 zł

Kurs dla ósmo­kla­si­sty
Ferie-TUR­BO

(start 10 lute­go 2020)
20 godzin zajęć

mate­ma­ty­ka,
j. pol­ski lub j. angiel­ski

Cena 450 zł

Rabat na dru­gi kurs: 10%
Rabat na trze­ci kurs: 20%
Rabat dla rodzeń­stwa: -100 zł

Kurs dla ósmo­kla­si­sty
Ferie-TUR­BO

(start 17 lute­go 2020)
20 godzin zajęć

mate­ma­ty­ka,
j. pol­ski lub j. angiel­ski

Cena 450 zł

Rabat na dru­gi kurs: 10%
Rabat na trze­ci kurs: 20%
Rabat dla rodzeń­stwa: -100 zł

Nasze rabaty

 

10% na dru­gi kurs
15% na trze­ci kurs
-100 zł dla rodzeń­stwa

Plusy i bonusy

 

2 prób­ne lek­cje (tyl­ko kur­sy rocz­ne)
dar­mo­we kon­sul­ta­cje w Klu­bie SOL3
zniż­ki na warsz­ta­ty i wykła­dy pro-nauko­we

Płatność

 

Płat­ność w 1, 2 lub 3 ratach 0%
mBank / SOL3: Nauka z Pasją
33 1140 2004 0000 3202 7843 0702

Podsumowując. Dlaczego Kursy SOL3?

 

 • kom­pe­tent­ny zespół nauczy­cie­li, któ­rym bar­dzo zale­ży na suk­ce­sie kur­san­ta
 • zróż­ni­co­wa­ny poziom grup + indy­wi­du­al­ne podej­ście do potrzeb kur­san­ta
 • spraw­dzo­ne pro­gra­my i meto­dy naucza­nia
 • prób­ny test ósmo­kla­si­sty
 • małe gru­py (4 – 10 osób)

Pamiętaj, że egzamin, którym kończy się ósma klasa to bardzo ważne wydarzenie w życiu młodego człowieka. To trochę taka mini-matura. Kto wie, czy wydarzenie to nie jest nawet bardziej stresujące niż ta prawdziwa!

 

Kur­sy SOL3: Nauka z Pasją pomo­gą przy­go­to­wać się zarów­no pod wzglę­dem mery­to­rycz­nym, jak i psy­cho­lo­gicz­nym — emo­cjo­nal­nym. My na praw­dę chce­my, aby każ­dy kur­sant zdał test ósmo­kla­si­sty jak naj­le­piej jest w sta­nie i aby dostał się do wyma­rzo­nej szko­ły.

 

Tego Wam życzy­my i zapra­sza­my!
Zapisz się już dziś!

Zapisz się przez telefon

 

 • Zadzwoń od razu!
  600 115 192

Zapisz się wysyłając e‑mail

 

 • Napisz, odpi­sze­my!
  kontakt@sol3.pl

Zapisz się osobiście

 

 • Przyjdź do nas!
  Ul. Wyszyń­skie­go 3/21, NDM
Updating…
 • Brak produktów w koszyku.