Dzień dobry!

Sza­now­ni Pań­stwo, roz­po­czy­na­my rekru­ta­cję na kur­sy matu­ral­ne w roku szkol­nym 2019/2020. Szko­ła i Klub Nauko­wy SOL3: Nauka z Pasją ofe­ru­je kur­sy zarów­no na pozio­mie pod­sta­wo­wym jak i roz­sze­rzo­nym. Aktu­al­nie przyj­mu­je­my wstęp­ne zapi­sy na kur­sy. Zapi­sa­nie na kurs gwa­ran­tu­je pierw­szeń­stwo pod­czas osta­tecz­nej rekru­ta­cji.

Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z naszą ofer­tą i zapi­sa­nia się na kurs. Przy­go­tuj się z nami, z doświad­czo­ny­mi nauczy­cie­la­mi z auten­tycz­ną pasją do tego, być może naj­waż­niej­sze­go z egza­mi­nów, matu­ry.

Zespół wyjątkowych ludzi

.

Nasi pro­wa­dzą­cy są doświad­czo­ny­mi nauczy­cie­la­mi dosko­na­le zna­ją­cy­mi zakres tre­ści naucza­nia. W skład kadry wcho­dzą nauczy­cie­le, któ­rzy kocha­ją swo­ją pra­cę. To czuć, to widać, to przy­no­si efek­ty.

Zadbamy o atmosferę

.

Nauka z nami to podob­no przy­jem­ność. Dba­my o szcze­gó­ły. Pil­nu­je­my aby sale wykła­do­we były zawsze na naj­wyż­szym pozio­mie, bo wie­my, że to to w istot­ny spo­sób popra­wia jakość i zwięk­sza efek­tyw­ność nauki.

Usystematyzujesz wiedzę

.

Nie każ­dy wie wszyst­ko, a szcze­gól­nie mło­dzi ludzie z róż­nych szkół. Dzię­ki udzia­ło­wi w kur­sie matu­ral­nym masz moż­li­wość uzu­peł­nie­nia bra­ków, któ­re mogły się poja­wić w wie­dzy wynie­sio­nej ze szko­ły.

Kursy maturalne SOL3

 

Roz­sze­rzo­na matu­ra to wyzwa­nie dla każ­de­go lice­ali­sty, któ­ry wią­że swo­ją przy­szłość zawo­do­wą z poważ­ny­mi uczel­nia­mi; szcze­gól­nie tymi, któ­re zwią­za­ne są z nauka­mi ści­sły­mi i pokrew­ny­mi.

Kur­sy matu­ral­ne do dobry pomysł na usys­te­ma­ty­zo­wa­nie zdo­by­tej wie­dzy oraz spraw­dze­nie jej w ramach ćwi­czeń. Szcze­gól­nie waż­ne, by w mia­rę moż­li­wo­ści przy­go­to­wać się do matur roz­sze­rzo­nej nie tyl­ko teo­re­tycz­nie ale rów­nież prak­tycz­nie. U nas uzy­skasz wspar­cie na dro­dze do reali­za­cji swo­je­go celu – pod okiem naszej kadry przy­go­tu­jesz się kom­plek­so­wo do egza­mi­nu doj­rza­ło­ści. To waż­ne. Jego wynik zade­cy­du­je o przy­ję­ciu na wyma­rzo­ne stu­dia.

Na pew­no wie­cie Pań­stwo jak waż­ny jest nie tyl­ko wybór kie­run­ku ale tak­że uczel­ni. Każ­dy to wie, dla­te­go nale­ży mak­sy­ma­li­zo­wać swo­je szan­se. Kur­sy matu­ral­ne SOL3: Nauka z Pasją zna­czą­co je zwięk­sza­ją i pozwa­la­ją na zda­nie egza­mi­nu doj­rza­ło­ści i póź­niej­szy suk­ces na stu­diach, a final­nie na odna­le­zie­nie się na ryn­ku pra­cy.

Przy­go­to­wa­nie do matu­ry z nami to nie tyl­ko wyso­ki poziom naucza­nia. To rów­nież przy­ja­zna atmos­fe­ra, któ­rą two­rzy bli­skość śro­do­wi­ska aka­de­mic­kie­go oraz kom­for­to­wa prze­strzeń dydak­tycz­na. Jako wio­dą­cy ośro­dek edu­ka­cyj­ny w Nowym Dwo­rze Mazo­wiec­kim ofe­ru­je­my kur­sy matu­ral­ne, któ­re pozwo­lą oswo­ić nawet naj­bar­dziej zło­żo­ne zagad­nie­nia.

Ofe­ru­je­my:

 • kurs przy­go­to­wu­ją­cy do matu­ry (pozio­my pod­sta­wo­we i roz­sze­rzo­ne)
  • roz­po­czę­cie zajęć – 16 wrze­śnia 2019 roku
  • koniec zajęć – 26 kwiet­nia 2020 roku
 • 110 godzin lek­cyj­nych
  • gru­py od 4 do 10 osób
 • ela­stycz­ne godzi­ny kur­sów
 • zaję­cia odby­wa­ją­ce się 1 raz w tygo­dniu

 

Dodat­ko­wo, dla chęt­nych uczest­ni­ków, nie­za­leż­nie od 110 godzin pod­sta­wo­we­go kur­su, orga­ni­zu­je­my zaję­cia pozwa­la­ją­ce poznać spe­cy­fi­kę nie­któ­rych pro­ce­dur che­micz­nych, fizycz­nych i bio­lo­gicz­nych.

Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem uczest­nic­twa oraz cen­ni­kiem (cen­nik i gra­fik godzi­ny, zosta­nie opu­bli­ko­wa­ny 2 wrze­śnia 2019 roku na stro­nie inter­ne­to­wej). Wstęp­ne zgło­sze­nie uczest­ni­ka moż­li­we jest już teraz poprzez wypeł­nie­nie For­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go i gwa­ran­tu­je pierw­szeń­stwo w zapi­sach na kur­sy.

Zapra­sza­my.

Zakres kursów

.

grun­tow­ne powtó­rze­nie mate­ria­łu oraz pra­ca z testa­mi matu­ral­ny­mi; dodat­ko­wo w ramach kur­su z che­mii ofe­ru­je­my zaję­cia prak­tycz­ne w labo­ra­to­rium dydak­tycz­nym SOL3
.

Poziomy

poziom pod­sta­wo­wy oraz roz­sze­rzo­ny

.

Czas trwania

110 godzin lek­cyj­nych

.

Zajęcia

raz w tygo­dniu, róż­ne ter­mi­ny
.

Wielkość grupy

gru­py 4–10 osób
.

Rozpoczęcie

16 wrze­śnia 2019
.

Zakończenie

26 kwiet­nia 2020 (+ prób­na matu­ra)
.

Miejsce

Szko­ła i Klub Nauko­wy SOL3: Nauka z Pasją, Ul. Wyszyń­skie­go 3/21, Nowy Dwór Maz.
.

Cena

1680 zł
.

Raty

1, 2 lub 3 raty (zawsze 0%)

Updating…
 • Brak produktów w koszyku.