Agnieszka Wójcik
Agniesz­ka Wój­cik

Pani Agnieszka Wójcik

pro­fe­sjo­nal­na lin­gwist­ka / miło­śnicz­ka lite­ra­tu­ry / dzien­ni­karz hob­by­sta

Wykształcenie
Insty­tut Lin­gwi­sty­ki Sto­so­wa­nej, Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski
Przedmioty:
  • j. angiel­ski
Doświadczenie:

Pani Agniesz­ka jest z wykształ­ce­nia lin­gwi­stą. Ukoń­czy­ła Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski, na któ­rym zdo­by­ła sze­ro­ką wie­dzę na temat nie tyl­ko j. angiel­skie­go, ale języ­ków w ogól­no­ści. Zain­te­re­so­wa­nie języ­ka­mi to jed­na z wie­lu pasji Pani Agniesz­ki. Poza wie­dzą, Pani Agniesz­ka posia­da dar jej prze­ka­zy­wa­nia, przez co jest cenio­nym i pożą­da­nym nauczy­cie­lem.

Dzię­ki swo­je­mu wro­dzo­ne­mu opty­mi­zmo­wi, Pani Agniesz­ka potra­fi nie tyl­ko uczyć, ale też moty­wo­wać do samo­do­sko­na­le­nia i do roz­wi­ja­nia zain­te­re­so­wań. Sze­ro­ka wie­dza na temat róż­nych form komu­ni­ka­cji pozwa­la Pani Agniesz­ce nawią­zać kon­takt zarów­no z indy­wi­du­al­nym uczniem jak i więk­szą gru­pą.  Zachę­ca­my do współ­pra­cy z Panią Agniesz­ką, to wyjąt­ko­wy języ­ko­znaw­ca z praw­dzi­we­go zda­rze­nia.

Lokalizacje:
  • Nowy Dwór Maz.
  • Raj­szew
  • Skier­dy
  • War­sza­wa
Updating…
  • Brak produktów w koszyku.