Jagoda Mika-Kapusta
Jago­da Mika-Kapu­sta

Pani Jagoda Mika-Kapusta

nauczy­ciel pasjo­nat / bio­log / peda­gog / miło­śnicz­ka życia

Przedmioty:
  • bio­lo­gia
Doświadczenie:

Pani Jago­da jest bar­dzo doświad­czo­nym peda­go­giem i nauczy­cie­lem z powo­ła­nia. Wie­lo­let­nia prak­ty­ka szkol­na daje Pani Jago­dzie grun­tow­ną zna­jo­mość pro­gra­mu naucza­nia oraz wgląd w indy­wi­du­la­ne potrze­by uczniów. Pani Jago­da jest nie­zwy­kle cie­płą i pogod­ną oso­bą; oso­bą, któ­ra z zami­ło­wa­niem, cier­pli­wo­ścią i zaan­ga­żo­wa­niem prze­ka­zu­je wie­dzę uczniom. Dzię­ki natu­ral­ne­mu talen­to­wi dydak­tycz­ne­mu, empa­tii oraz wspa­nia­łej wie­dzy Pani Jago­da jest w sta­nie uczyć nie tyl­ko bio­lo­gii ale tak­że prze­ka­zu­je opty­mizm i moty­wu­je do dal­szej, samo­dziel­nej pra­cy.

Lokalizacje:
  • Nowy Dwór Maz. (Pra­cow­nia SOL3)
  • Nowy Dwór Maz. (Modlin)
Updating…
  • Brak produktów w koszyku.