Marcin Kuczkowski
Mar­cin Kucz­kow­ski

Pan Marcin Kuczkowski

zapa­lo­ny nauczy­ciel / pasjo­nat teni­sa sto­ło­we­go / fan moto­ry­za­cji

Przedmioty:
  • mate­ma­ty­ka
Doświadczenie:

Mar­cin uczy mate­ma­ty­ki; mate­ma­ty­ki, do któ­rej ma wro­dzo­ne zami­ło­wa­nie. Dzię­ki ogrom­nej wie­dzy i talen­to­wi do jej prze­ka­zy­wa­nia, Mar­cin uczy w wyjąt­ko­wy spo­sób, skut­ku­ją­cy bar­dzo dobry­mi wyni­ka­mi uczniów. Sku­tecz­ność Mar­ci­na potwier­dza­ją licz­ne opi­nie wie­lu zado­wo­lo­nych rodzi­ców oraz, przede wszyst­kim, uczniów.

Dzię­ki sumien­no­ści i dys­cy­pli­nie Mar­cin prze­ka­zu­je uczniom nie tyl­ko wie­dzę na temat rów­nań, funk­cji oraz całek, ale uczy jak być samo­dziel­nym w osią­ga­niu celów.

Mar­cin uczy, moty­wu­je, wspie­ra i poma­ga roz­wi­jać pasje swo­ich uczniów, przez co jest tak lubia­nym i sza­no­wa­nym nauczy­cie­lem. Pole­ca­my gorą­co Mar­ci­na wszyst­kim poszu­ku­ją­cym mądre­go i cier­pli­we­go kore­pe­ty­to­ra.

 

Lokalizacje:
  • Nowy Dwór Maz.
  • Zakro­czym
Updating…
  • Brak produktów w koszyku.