• Zaćmienie Słońca 2019

  Trud­no okre­ślić kto jest auto­rem tego zdję­cia ale kim­kol­wiek nim jest wyko­nał kawał fan­ta­stycz­nej robo­ty! Gra­tu­la­cje!

  Więcej  →
 • Gdzie są teraz te Starlink’i?

  Dane tele­me­trycz­ne wska­zu­ją, że wszyst­kie sate­li­ty Star­link osią­gnę­ły orbi­tę doce­lo­wą lub nie­mal doce­lo­wą.

  Więcej  →
 • Zaproponuj nazwę układu gwiezdnego. Serio!

  Mię­dzy­na­ro­do­wa Unia Astro­no­micz­na (IAU) wraz z Pol­skim Towa­rzy­stwem Astro­no­micz­nym (PTA) ogła­sza­ją ogól­no­na­ro­do­wy kon­kurs na nazwy dla pla­ne­ty poza­sło­necz­nej i jej gwiaz­dy. Ten pomysł to część świa­to­we­go wyda­rze­nia mają­ce­go miej­sce w ramach obcho­dów stu­le­cia Unii Astro­no­micz­nej. Wybra­ny kraj otrzy­mał pra­wo nada­nia nazwy jed­nej gwieź­dzie oraz krą­żą­cej wokół niej pla­ne­cie. Swo­je pro­po­zy­cje może zgło­sić każ­dy, Ja, Ty, …

  Więcej  →
 • Zadanie na weekend: opozycja Jowisza

  10 czerw­ca będzie mia­ła miej­sce opo­zy­cja Jowi­sza. Jowi­sze będzie wów­czas szcze­gól­nie dobrze widocz­ny na nie­bie (zresz­tą, cały czas oczy­wi­ście jest!). Zachę­cam, aby w te cie­płe noce wziąć lor­net­kę i rzu­cić okiem na naj­więk­szą pla­ne­tę Ukła­du Sło­necz­ne­go. Z całą pew­no­ścią uda się Wam dostrzec księ­ży­ce Jowi­sza, te czte­ry, naj­więk­sze, Gali­le­uszo­we: Euro­pę, Io, Kali­sto i Gani­me­de­sa. CIEKAWOSTKA: …

  Więcej  →
 • Ilość auto elektrycznych w USA na przełomie lat

  https://public.flourish.studio/visualisation/374245/ Więcej  →
Updating…
 • Brak produktów w koszyku.