Dzień dobry!

.

Szanowni Państwo, z przyjemnością prezentujemy specjalną wakacyjną ofertę edukacyjną, przeznaczoną dla Waszych dzieci — ofertę, która pozwoli Waszym pociechom rozpocząć nadchodzący rok szkolny bez stresu, bez nerwów, a za to z pozytywnym, entuzjastycznym i optymistycznym nastawieniem.

.

Przedstawiamy serię kursów SOL3 | Super START!

Unikatowe zajęcia SOL3 | Super START. Co to takiego?

.

Nasze zajęcia mają charakter zajęć powtórkowo-przygotowawczych i składają się z dwóch części.

.

Cześć pierw­sza: to inten­syw­ne zaję­cia powtór­ko­we, pod­czas któ­rych ucznio­wie, POWTARZAJĄ i UGRUNTOWUJĄ mate­riał z kla­sy, któ­rą wła­śnie ukoń­czy­li, ze szcze­gól­nym naci­skiem na mate­riał trud­ny.

Część dru­ga: to przy­go­to­wa­nie ucznia do kla­sy kolej­nej. W trak­cie tej czę­ści wpro­wa­dza­my, oma­wia­my i ćwi­czy­my NOWY mate­riał przy­go­to­wu­jąc tym samym uczniów do łatwiej­sze­go star­tu w nowy rok szkol­ny. Wszyst­ko to w miłej, nauko­wej i bar­dzo przy­ja­znej atmos­fe­rze!

Charakter zajęć

.

Zaję­cia odby­wa­ją się przez jeden tydzień, od ponie­dział­ku do piąt­ku i trwa­ją 180 minut dzien­nie.

Cał­ko­wi­ty czas trwa­nia jed­ne­go kur­su: 15h zega­ro­wych = 20h lek­cyj­nych.

Grupy

.

Nasza szko­ła sta­wia nacisk na jakość zajęć oraz indy­wi­du­la­ny kon­takt. Uwa­ża­my, że nomi­nal­na i zara­zem mak­sy­mal­na ilość uczniów w kla­sie to 6 osób. Co bar­dzo waż­ne, nie wyzna­cza­my mini­mal­nej licz­by uczest­ni­ków (rów­nież w przy­pad­ku hipo­te­tycz­nej sytu­acji, gdy na kurs zgło­si się tyl­ko jeden uczest­nik zaję­cia odbę­dą się (!) i będą mia­ły cha­rak­ter inten­syw­nych indy­wi­du­la­nych kore­pe­ty­cji).

WAŻNE! Jeże­li ilość uczest­ni­ków prze­kro­czy 6 osób, gru­pa zosta­nie auto­ma­tycz­nie podzie­lo­na na mniej­sze gru­py zgod­nie ze sche­ma­tem 3+4 / 4+4 / 4+5 / 5+5 / 6+5.

Mak­sy­mal­na ilość uczniów wyno­si zatem zawsze 6 osób. Takie podej­ście zapew­nia bar­dzo dobry, sta­ły i pełen kon­takt z każ­dym uczniem; pozwa­la wyko­rzy­stać zale­ty pra­cy w gru­pie jak rów­nież umoż­li­wia zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­ny kon­takt z każ­dym kur­san­tem.

Miejsce

.

Zaję­cia odby­wa­ją się na tere­nie pra­cow­ni  dydak­tycz­nych SOL3: Nauka z Pasją, znaj­du­ją­cych się na Osie­dlu Mło­dych w Nowym Dwo­rze Mazo­wiec­kim.

Oferowane kursy

.

(przy­kład: jeśli Two­je dziec­ko ukoń­czy­ło wła­śnie kla­sę 5, zapra­sza­my na kurs Mate­ma­ty­ka 6, itd.)

Mate­ma­ty­ka 5

Mate­ma­ty­ka 6

Mate­ma­ty­ka 7

Mate­ma­ty­ka 8

Che­mia 7

Che­mia 8

Fizy­ka 7

Fizy­ka 8

W ramach zajęć z Che­mii i Fizy­ki odby­wa­ją się warsz­ta­ty labo­ra­to­ryj­ne pro­wa­dzo­ne przez doświad­czo­ne­go naukow­ca i dydak­ty­ka, dok­to­ra Patry­ka Zale­skie­go (Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski). Wspól­nie wyko­na­my eks­pe­ry­men­ty, któ­re prze­wi­du­je pro­gram szkol­ny, na ŻYWO!

Terminy

.

Tur­nus I

(5–9 sier­pień 2019)

.

9:00–12:00 | Mate­ma­ty­ka 5

12:30–15:30 | Mate­ma­ty­ka 6

16:00–19:00 | Mate­ma­ty­ka 7

9:00–12:00 | Che­mia 7

12:30–15:30 | Che­mia 8

16:00–19:00 | Mate­ma­ty­ka 8

Tur­nus II

(12–16 sier­pień 2019)

.

9:00–12:00 | Mate­ma­ty­ka 5

12:30–15:30 | Mate­ma­ty­ka 6

16:00–19:00 | Mate­ma­ty­ka 7

9:00–12:00 | Fizy­ka 7

12:30–15:30 | Fizy­ka 8

16:00–19:00 | Mate­ma­ty­ka 8

Tur­nus III

(19–23 sier­pień 2019)

.

9:00–12:00 | Mate­ma­ty­ka 5

12:30–15:30 | Mate­ma­ty­ka 6

16:00–19:00 | Mate­ma­ty­ka 7

9:00–12:00 | Che­mia 7

12:30–15:30 | Che­mia 8

16:00–19:00 | Mate­ma­ty­ka 8

Tur­nus IV

(26–30 sier­pień 2019)

.

9:00–12:00 | Mate­ma­ty­ka 5

12:30–15:30 | Mate­ma­ty­ka 6

16:00–19:00 | Mate­ma­ty­ka 7

9:00–12:00 | Che­mia 7

12:30–15:30 | Che­mia 8

16:00–19:00 | Mate­ma­ty­ka 8

Ceny kursów

.

Cena obej­mu­je jeden kurs. Kurs trwa 5 dni. Każ­de­go dnia zaję­cia trwa­ją 3h zega­ro­we.

.

Turnus I

460 zł / os.

(rezerwacja do 25.VII)

525 zł / os.

(rezerwacja do 1.VIII)

580 zł / os.

(rezerwacja od 2.VIII)

Turnus II

460 zł / os.

(rezerwacja do 1.VIII)

525 zł / os.

(rezerwacja do 8.VIII)

580 zł / os.

(rezerwacja od 9.VIII)

Turnus III

460 zł / os.

(rezerwacja do 8.VIII)

525 zł / os.

(rezerwacja do 15.VIII)

580 zł / os.

(rezerwacja od 16.VIII)

Turnus IV

460 zł / os.

(rezerwacja do 15.VIII)

525 zł / os.

(rezerwacja do 24.VIII)

580 zł / os.

(rezerwacja od 25.VIII)

Nauczyciele

.

Kur­sy pro­wa­dzą doświad­cze­ni kore­pe­ty­to­rzy, nauczy­cie­le oraz pra­cow­ni­cy aka­de­mic­cy współ­pra­cu­ją­cy z SOL3: Nauka z Pasją.
Jeże­li chcesz dowie­dzieć się wię­cej, zapra­sza­my bez­po­śred­nio na stro­ny naszych współ­pra­cow­ni­ków na www.sol3.pl

Rezerwacje

.

Zapi­sy i rezer­wa­cje doko­ny­wa­ne są tele­fo­nicz­nie, pod nume­rem tele­fo­nu 720 745 661.

ZAPRASZAMY!

.

Nie przegap okazji! Inwestycja w edukację to inwestycja najlepsza!

.

Updating…
  • Brak produktów w koszyku.