Lądownik Apollo XIII “Wodnik”

Misja Apol­lo 13 – trze­cia misja pro­gra­mu Apol­lo z pla­no­wa­nym lądo­wa­niem ludzi na powierzch­ni Księ­ży­ca. Eks­plo­zja zbior­ni­ka z tle­nem w modu­le ser­wi­so­wym nie tyl­ko unie­moż­li­wi­ła lądo­wa­nie na Księ­ży­cu, ale tak­że spo­wo­do­wa­ła roz­po­czę­cie wal­ki o życie zało­gi. Start misji nastą­pił 11 kwiet­nia 1970 roku o godzi­nie 19:13 UTC. Po dwóch dniach na tra­sie do Księ­ży­ca, na sku­tek uszko­dze­nia, któ­re powsta­ło jesz­cze na Zie­mi, w modu­le ser­wi­so­wym nastą­pi­ła eks­plo­zja, któ­ra spo­wo­do­wa­ła stra­tę dwóch zbior­ni­ków z tle­nem, pozba­wia­jąc moduł dowo­dze­nia ener­gii elek­trycz­nej na tra­sie do Księ­ży­ca i z powro­tem do gra­ni­cy atmos­fe­ry Zie­mi.

Model został zapro­jek­to­wa­ny w ska­li 1:48 (papier A4). Auto­rem to UHU02, a model udo­stęp­nio­ny jest na licen­cji CC.

Pliki poglądowe

Strona #1 (PDF, 20 Mb)
Zrzut ekranu 2019-07-20 15.21.20
Strona #2 (PDF, 25 Mb)
Zrzut ekranu 2019-07-20 15.28.00
Strona #3 (PDF, 16 Mb)
Zrzut ekranu 2019-07-20 15.30.57
Strona #4 (PDF, 9 Mb)
Zrzut ekranu 2019-07-20 15.32.12
Strona #5 (PDF, 40 Mb)
Strona #6 (PDE, 12 Mb)
Zrzut ekranu 2019-07-20 15.33.37
Strona #7 (PDE, 4 Mb)
Zrzut ekranu 2019-07-20 15.33.54
Strona #8 (PDE, 2 Mb)
Zrzut ekranu 2019-07-20 15.35.39
Strona #9 (PDE, 43 Mb)
Zrzut ekranu 2019-07-20 15.38.20
Strona #10 (PDE, 14 Mb)
Zrzut ekranu 2019-07-20 15.44.27
Strona #11 (PDE, 2 Mb)
Zrzut ekranu 2019-07-20 15.28.00
Strona #12 (PDF, 6 Mb)
Zrzut ekranu 2019-07-20 15.56.29
Strona #13 (PDF, 11 Mb)
Zrzut ekranu 2019-07-20 15.57.33
Strona #14 (PDF, 11 Mb)
Zrzut ekranu 2019-07-20 15.58.19
Strona #15 (PDF, 15 Mb)
Zrzut ekranu 2019-07-20 16.03.06
Strona #16 (PDE, 8 Mb)
Zrzut ekranu 2019-07-20 16.03.26
Strona #17 (PDE, 16 Mb)
Zrzut ekranu 2019-07-20 16.05.54
Strona #18 (PDE, 2 Mb)
Zrzut ekranu 2019-07-20 16.06.39
Strona #19 (PDE, 5 Mb)
Zrzut ekranu 2019-07-20 16.07.00
Strona #20 (PDE, 1 Mb)

Lista plików do pobrania:

 

123456789101112131415161718192021

(UWAGA: pli­ki są duże, zale­ca­my uży­cie opcji “Zapisz jako”)

Oryginalne instrukcje autora:

 

12345678910111213

(ory­gi­nal­na stro­na jest w j. japoń­skim)

Updating…
  • Brak produktów w koszyku.