Natalia Jeziorska
Nata­lia Jezior­ska

Pani Natalia Jeziorska

kore­pe­ty­tor z ser­cem / miło­śnicz­ka lite­ra­tu­ry / ani­ma­tor­ka

Przedmioty:
  • j. angiel­ski
  • j. pol­ski
Doświadczenie:

Pani Nata­lia jest mło­dą i ener­gicz­ną oso­bą, któ­ra szyb­ko zbu­do­wa­ła sobie opi­nię oso­by solid­nej i rze­tel­nej. Ulu­bio­nym przed­mio­tem, w któ­rym Pani Nata­lia czu­je się naj­le­piej jest j. angiel­ski. Dzię­ki sta­łe­mu kon­tak­to­wi z mło­dy­mi oso­ba­mi, Nata­lia ma dosko­na­ły kon­takt z dzieć­mi, któ­re sta­wia­ją pierw­sze kro­ki na dro­dze ku dosko­na­łej zna­jo­mo­ści języ­ka angiel­skie­go.

Pole­ca­my Panią Nata­lię; jej cier­pli­we i peł­ne uwa­gi podej­ście gwa­ran­tu­je szyb­kie rezul­ta­ty, a otwar­tość i opty­mizm szyb­ko zjed­nu­ją każ­de­go ucznia.

Lokalizacje:
  • Nowy Dwór Maz. (Pra­cow­nia SOL3)
  • Nowy Dwór Maz. (Modlin)
Updating…
  • Brak produktów w koszyku.