(Re)akcja biegowa SOL3 upamiętniająca 50-tą rocznicę 1‑szego lądowania człowieka na Księżycu.

W roku 2019 przy­pa­da 50 rocz­ni­ca pierw­sze­go lądo­wa­nia czło­wie­ka na Księ­ży­cu.

Rów­no pół wie­ku temu (20 lip­ca 1969 roku) mia­ło miej­sce histo­rycz­ne wyda­rze­nie. Histo­rycz­ne chy­ba dla każ­de­go, bo jak­by nie było, wszy­scy jeste­śmy ludź­mi, a tym­cza­sem jeden z Nas pole­ciał tak dale­ko, jak jesz­cze nikt wcze­śniej. Pole­ciał na Księ­życ!

Nie­wąt­pli­wie, ludzie wpa­try­wa­li się w Księ­życ od tysię­cy lat. Dla wie­lu był nie­po­ję­ty, tajem­ni­czy, obcy. Jed­nak w poło­wie minio­ne­go wie­ku zna­leź­li się tacy, któ­rzy uzna­li, że Księ­życ, choć obcy i tajem­ni­czy, jest w zasię­gu naszych ambi­cji, naszych umie­jęt­no­ści, naszych … rakiet! Zale­d­wie 65 po pierw­szym uda­nym locie samo­lo­tem, ludz­kość ode­rwa­ła się od Zie­mi na tyle aby posta­wić pierw­szy krok na innym świ­cie! Nie­sa­mo­wi­te!

Ta (re)akcja łączy przy­jem­ne ze zdro­wym. Z oka­zji okrą­głej, 50. rocz­ni­cy, każ­dy może zade­kla­ro­wać, sam dla sie­bie albo dla kogoś, że prze­bie­gnie mini­mum 50 km w jeden mie­siąc (by zali­czyć tę akcję);  tym razem bie­gnie­my ku pamię­ci wszyst­kich, któ­rzy bra­li udział w pro­jek­cie Apol­lo! Ta (Re)akcja star­tu­je 1 lip­ca i trwa do koń­ca 2019 roku. Zapra­szam do wspól­nej nauki i wspól­ne­go spor­tu! Wię­cej na Pro­fi­lu Face­bo­ok! (PZE)

Uczestnicy (lipiec)

Patryk Zale­ski-Ejgierd — postęp na dzień 23/07: 0%
Robert Płacz­kie­wicz — postęp na dzień 23/07: 10%
Updating…
  • Brak produktów w koszyku.