SOL3 | (Re)akcje Sportowe

Cześć!

W życiu waż­na jest rów­no­wa­ga, praw­da? Nie moż­na (chy­ba?) żyć samą nauką! Dla­te­go z wiel­ką przy­jem­no­ścią wpro­wa­dzi­li­śmy w życie Pro­jekt SOL3.|.(Re)akcje Spor­to­we. Nasze (Re)akcje mają na celu połą­cze­nie przy­jem­ne­go z poży­tecz­nym. Aby moty­wo­wać, pre­zen­tu­je­my co jakiś czas waż­ne wyda­rze­nie histo­rycz­ne ze świa­ta Nauki; oma­wia­my je (ale krót­ko) i pod­kre­śla­my dla­cze­go było ono waż­ne i donio­słe! Po co? Ku pamię­ci!

Tych z Was, któ­rzy mają w sobie ducha spor­to­we­go, zachę­ca­my dodat­ko­wo do uczcze­nia pamię­ci o danym wyda­rze­niu. Czym? Dzia­ła­niem! Ale nie mate­ma­tycz­nym tyl­ko fizycz­nym — ruchem!

Nasze (re)akcje prze­wi­dzia­ne są dla każ­de­go, dla­te­go są pro­ste i naj­czę­ściej pole­ga­ją na poko­na­niu pew­nej dro­gi w cza­sie. Jakiej? To zale­ży od wyda­rze­nia; cza­sem jest to 10 km bie­gu, cza­sem 100 km mar­szu, a moż­ne będzie to nawet 200 km, ale prze­je­cha­ne na rowe­rze! W jakim cza­sie? Zazwy­czaj w mie­siąc.

Możesz potrak­to­wać to jako cie­ka­wost­kę, a możesz też potrak­to­wać to jak wyzwa­nie! Decy­zja nale­ży do Cie­bie! My zapra­sza­my do zaba­wy i jak zawsze, zapra­sza­my do Nauki!

Zespół SOL3

Lista (Re)akcji!

(Re)akcja bie­go­wa SOL3 upa­mięt­nia­ją­ca 100-tą rocz­ni­cę eks­pe­ry­men­tu Artu­ra Stan­leya Edding­to­na!

(bieg: 100 km / m‑c)

(Re)akcja bie­go­wa SOL3 upa­mięt­nia­ją­ca 150-tą rocz­ni­cę publi­ka­cji Ukła­du Okre­so­we­go Pier­wiast­ków!

(bieg: 150 km / m‑c)

(Re)akcja biegowa SOL3 upamiętniająca 50-tą rocznicę pierwszego lądowania człowieka na Księżycu!
(Re)akcja bie­go­wa SOL3 upa­mięt­nia­ją­ca 50-tą rocz­ni­cę pierw­sze­go lądo­wa­nia czło­wie­ka na Księ­ży­cu!

(bieg: 50 km / m‑c)

Updating…
  • Brak produktów w koszyku.