(Re)akcja biegowa SOL3 upamiętniająca 100. rocznicę eksperymentu Artura Stanleya Eddingtona!

W roku 2019 przy­pa­da 100 rocz­ni­ca prze­pro­wa­dze­nia histo­rycz­ne­go eks­pe­ry­men­tu przez Artu­ra Edding­to­na.

Rów­no wiek temu (29 maja 1919 roku) mia­ło miej­sce zaćmie­nie słoń­ca, któ­re de fac­to zmie­ni­ło histo­rię nauki. Arthur Edding­ton prze­pro­wa­dził obser­wa­cję, któ­ra potwier­dzi­ła prze­wi­dy­wa­nia Alber­ta Ein­ste­ina, tzw. ogól­ną teo­rię względ­no­ści.

Owe­go 29 maja 1919 roku wyka­za­no, bez­sprzecz­nie, że obec­ność dużej masy (w tym przy­pad­ku Słoń­ca) powo­du­je ugię­cie pro­mie­ni świa­tła odle­głych gwiazd, a co za tym idzie udo­wod­nio­no, że to ugię­cie wyni­ka z ugię­cia samej prze­strze­ni! Eks­peryment był nie­zwy­kle śmia­ły, pomy­sło­wy i … kom­plet­nie rewo­lu­cyj­ny. Na zawsze zmie­nił postrze­ga­nia nie tyl­ko Świa­ta, ale  całe­go… Wszech­świa­ta.

Niniej­sza akcja łączy przy­jem­ne ze zdro­wym. Z oka­zji okrą­głej, 100 rocz­ni­cy dekla­ru­ję prze­biec w roku 2019 mini­mum 100 km w jeden mie­siąc aby zali­czyć tę akcję;  tym razem ku pamię­ci Artu­ra Edding­to­na. Ja zaczy­nam w lip­cu, a Ty?

Zapra­szam do wspól­nej nauki i wspól­ne­go spor­tu! Wię­cej na Pro­fi­lu Face­bo­ok! (PZE)

Uczestnicy (czerwiec)

Robert Płacz­kie­wicz — postęp na dzień 30/06: 100%
Michał Bor­kow­ski — postęp na dzień 30/06: 16.1%

🏅 Medal za dopro­wa­dze­nie (Re)akcji do koń­ca otrzy­mu­je: Robert Płacz­kie­wicz!

Updating…
  • Brak produktów w koszyku.