Teleskopy naziemne (ground-based telescopes)

Tele­skop to ogól­nie narzę­dzie, któ­re słu­ży do obser­wa­cji odle­głych obiek­tów poprzez zbie­ra­nie pro­mie­nio­wa­nia elek­tro­ma­gne­tycz­ne­go (świa­tła widzial­ne­go, fal radio­wych, pro­mie­nio­wa­nia gam­ma, X lub mikro­fa­lo­we­go).

Pierw­sze zna­ne prak­tycz­ne tele­sko­py zosta­ły skon­stru­owa­ne przy uży­ciu szkla­nych socze­wek w Holan­dii na począt­ku XVII wie­ku przez Han­sa Lip­per­heya, a wkrót­ce potem przez Gali­le­usza we Wło­szech.

Przez wie­le lat uży­wa­no jedy­nie tele­sko­pów optycz­nych, kon­stru­ując coraz to więk­sze i więk­sze zwier­cia­dła. Po odkry­ciu czym jest świa­tło (pro­mie­nio­wa­niem elek­tro­ma­gne­tycz­nym) opra­co­wa­no nowe typy tele­sko­pów: w 1930 powstał pierw­szy radio­te­le­skop, a w 1960 pierw­szy tele­skop pod­czer­wo­ny.

Obec­nie sło­wo tele­skop uży­wa­ne jest w odnie­sie­niu do całej rodzi­ny instru­men­tów wykry­wa­ją­cych róż­ne zakre­sy wid­ma elek­tro­ma­gne­tycz­ne­go, a w nie­któ­rych przy­pad­kach tak­że do innych typów detek­to­rów (np. detek­tor fal gra­wi­ta­cyj­nych LIGO).

Kolekcja modeli teleskopów naziemnych

Updating…
  • Brak produktów w koszyku.