Rakiety Atlas (Atlas rocket family)

Rodzi­na rakiet Atlas to seria ame­ry­kań­skich rakiet kosmicz­nych o śred­ni­cy kon­stru­owa­nych przez fir­mę Loc­khe­ed Mar­tin. Począt­ko­wo zapro­jek­to­wa­ne zosta­ły jako mię­dzy­kon­ty­nen­tal­ne poci­ski bali­stycz­ne (rakie­ty do prze­no­sze­nia bomb ato­mo­wych).  Obec­nie rodzi­na rakiet Atlas słu­ży jako rakie­ta nośna dla ładun­ków cywil­nych i woj­sko­wych.

Pierw­sze rakie­ty z tej rodzi­ny słu­ży­ły do wyno­sze­nia zało­go­wych stat­ków kosmicz­nych typu Mer­cu­ry, oraz sond pro­gra­mów Pio­ne­er, Mari­ner, Ran­ger, Survey­or i Lunar Orbi­ter, a tak­że nowo­cze­snych sond takich jak MRO, LRO/LCROSS, Juno, New Hori­zons i Curio­si­ty. Czyn­ni­kiem decy­du­ją­cym o wybo­rze tej rakie­ty jako rakie­ty nośnej była i jest nie­za­wod­ność tej kon­struk­cji. Do dzi­siej­sze­go dnia rakie­ty z serii Atlas wyko­na­ły ponad 300 z Przy­ląd­ka Kosmicz­ne­go in. Ken­ne­dy­’e­go na Flo­ri­da oraz ponad 280 lotów z bazy Van­den­berg w Cali­for­ni.

Auto­rem pro­jek­tów jest A. X. More­no (AXM Paper Spa­ce Sca­le Models). Licen­cja: BY-NC-SA‑4.0 (mate­ria­ły opu­bli­ko­wa­ne w poro­zu­mie­niu z auto­rem).

Rakiety Atlas V, Seria 500

Updating…
  • Brak produktów w koszyku.