Rakiety Antares (Antares rocket family)

Rodzi­na rakiet Anta­res zosta­ła zapro­jek­to­wa­na przez fir­mę Orbi­tal Scien­ces Cor­po­ra­tion. Do użyt­ku weszły dwie wer­sje, dwu- i trzy­stop­nio­wa. Rakie­ta zapro­jek­to­wa­na zosta­ła z myślą o wyno­sze­niu stat­ku trans­por­to­we­go Cygnus w ramach pro­jek­tu COTS mają­ce­go dostar­czyć do Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej zapa­sy pali­wa, żyw­no­ści i mate­ria­łów do badań. Anta­res jest w sta­nie wynieść ładu­nek o masie 5000 kg na niską orbi­tę oko­ło­ziem­ską. Co cie­ka­we, star­ty odby­wa­ją się z por­tu Mid-Atlan­tic Regio­nal Spa­ce­port na tere­nie Wal­lops Fli­ght Faci­li­ty

Rakie­ta Anta­res (w warian­tach 110 i 120) w pierw­szym stop­niu wyko­rzy­stu­je dwa sil­ni­ki AJ26-62, będą­ce mody­fi­ka­cją radziec­kich sil­ni­ków NK-33, w któ­rych mate­ria­łem pęd­nym jest naf­ta i cie­kły tlen. Wariant 230, wpro­wa­dzo­ny w 2016, wyko­rzy­stu­je rosyj­skie sil­ni­ki RD-181. Dru­gi sto­pień napę­dza­ny jest sil­ni­ka­mi Castor 30 na pali­wo sta­łe. Trze­ci sto­pień, o ile jest sto­so­wa­ny, napę­dza­ny jest pali­wem sta­łym lub hydra­zy­ną.

Auto­rem pro­jek­tów jest A. X. More­no (AXM Paper Spa­ce Sca­le Models). Licen­cja: BY-NC-SA‑4.0 (mate­ria­ły opu­bli­ko­wa­ne w poro­zu­mie­niu z auto­rem).

Rakiety w konfiguracji startowej (launch configuration)

Updating…
  • Brak produktów w koszyku.