Z pasji do Nauki, z pasji do Życia!

Wizja

SOL3 to ini­cja­ty­wa, któ­ra zro­dzi­ła się w cza­sach gdy Inter­net, cud nowo­cze­snej tech­ni­ki prak­tycz­nie nie ist­niał. Aby połą­czyć się z Inter­ne­tem trze­ba było albo wyjść “na mia­sto” albo “wdzwo­nić” się do Tele­ko­mu­ni­ka­cji.

Mimo to, nie­mal 20 lat temu powsta­ła pierw­sza stro­na inter­ne­to­wa SOL3 opi­su­ją­ca cie­ka­we pro­jek­ty, takie jak: budo­wa urzą­dzeń pla­zmo­wych, gene­ra­to­rów wyso­kie­go napię­cia, rakiet na pali­wo sta­łe oraz fer­ro-cie­czy.

Po 20 latach — latach stu­diów, nauki i zbie­ra­nia doświad­cze­nia na całym świe­cie pra­gnie­my prze­ka­zać zdo­by­tą wie­dzę młod­szym poko­le­niom w nadziei, że Nauka sta­nie się dla Was nie tyl­ko przy­stęp­na ale cie­ka­wa i po pro­stu faj­na.

SOL3 powsta­ło w Inter­ne­cie, ale teraz SOL3: Nauka z Pasją to tak­że miej­sce. To Szko­ła, Klub i Pra­cow­nia. To miej­sce dla ludzi cie­ka­wych świa­ta i osób pra­gną­cych poznać taj­ni­ki Nauki. To miej­sce dla ludzi, któ­rzy po pro­stu CHCĄ!

SOL3 to nasza wie­lo­let­nia misja; misja, któ­ra nie­zmien­nie trwa!

 

Pozdra­wia­my i zapra­sza­my,
Zespół SOL3

Kontakt

dr Patryk Zale­ski-Ejgierd

tele­fon: 720 745 661
www: www.sol3.pl
ema­il: kontakt@sol3.pl

SOL3: Nauka z Pasją
Ul. Wyszyń­skie­go 3/21
Nowy Dwór Mazo­wiec­ki
05–101

NIP: 554–233-20–43

Zespół

  Patryk Zaleski-Ejgierd

  Założyciel SOL3

  naukowiec | popularyzator nauki | miłośnik astronomii i astronautyki | fotoamator | zapalony biegacz | kolekcjoner wszystkiego co unikatowe

  Robert Płaczkiewicz

  Software-Man

  administrator SOL3 | perfekcjonista w każdym calu | władca emulatorów | kolekcjoner gier retro | amator F1 i snookera | fan jazdy na rowerze i półmaratonów
 • 58818402_1001191653601813_7139210629297995776_n

  Piotr Kowalski

  IT-Master

  hardware master | wielki elektronik | nadworny inżynier | miłośnik balkonowych ogródków | pasjonat żużla i biegania | meloman audiofil | kolekcjoner aut z USA
Updating…
 • Brak produktów w koszyku.