Rakiety Falcon 9 (Falcon 9 rocket family)

Rodzi­na rakiet Fal­con 9 to seria dwu­stop­nio­wych rakiet nośnych, zapro­jek­to­wa­na i wypro­du­ko­wa­na przez ame­ry­kań­ską fir­mę Spa­ceX. Pier­wot­nie rakie­ty powsta­ły z myślą o wyno­sze­niu ładun­ków na orbi­tę, choć z cza­sem poza misja­mi trans­por­to­wy­mi poja­wi­ły się też misje bez­za­ło­go­we, a w przy­szło­ści i zało­go­we do Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej.

Rakie­ty napę­dza­ne są mie­sza­ni­ną cie­kłe­go tle­nu i wyso­kiej jako­ści naf­ty (tzw. RP‑1). W chwi­li obec­nej jest to jedy­na rakie­ta, któ­ra jest w istot­nym stop­niu wie­lo­krot­ne­go użyt­ku bowiem pierw­szy sto­pień rakie­ty może wylą­do­wać i być ponow­nie uży­ty. Rakie­ta uży­wa 9 sil­ni­ków Mer­lin 1. Poni­żej znaj­dziesz pli­ki wybra­nych misji rakiet Fal­con 9. Zapra­szam i zachę­cam do budo­wy!

Auto­rem pro­jek­tów jest A. X. More­no (AXM Paper Spa­ce Sca­le Models). Licen­cja: BY-NC-SA‑4.0 (mate­ria­ły opu­bli­ko­wa­ne w poro­zu­mie­niu z auto­rem).

Rekiety w konfiguracji startowej (launch configuration)

Pierwszy stopień po wylądowaniu (landing configuration)

Updating…
  • Brak produktów w koszyku.