SOL3 | Nauka jest Piękna

Poni­żej pre­zen­tu­je­my autor­skie zdję­cia wyko­na­ne pod­czas naszych eks­pe­ry­men­tów i doświad­czeń prze­pro­wa­dza­nych pod­czas warsz­ta­tów i poka­zów. W trak­cie zajęć zachę­ca­my uczest­ni­ków nie tyl­ko do nauki i zgłę­bia­nia taj­ni­ków che­mii czy fizy­ki, ale tak­że sta­ra­my się aby dostrze­gli pięk­no Natu­ry. Bo Natu­ra jest pięk­na i tak samo pięk­na jest Nauka.

Updating…
  • Brak produktów w koszyku.