Witaj!

Jeże­li tra­fi­łaś, tra­fi­łeś na tę stro­nę to zna­czy, że jesteś zain­te­re­so­wa­ny współ­pra­cą z SOL3. Być może jesteś nauczy­cie­lem, być może stu­den­tem, być może oso­bą, któ­ra po pro­stu chce i potra­fi uczyć innych? Być może zain­te­re­so­wa­ła Cię poważ­nie ofer­ta współ­pra­cy? A być może chciał­byś tyl­ko wie­dzieć jakie są warun­ki tej współ­pra­cy? Ile to kosz­tu­je, co z tego możesz mieć i czy jest Ci to potrzeb­ne? To są wszyst­ko waż­ne pyta­nia; na każ­de z nich spró­bu­je­my jasno i zwięź­le odpo­wie­dzieć za moment.

Zanim prze­je­dzie­my dalej, do kon­kre­tów, prze­czy­taj pro­szę czym się kie­ru­je­my i jakie sta­wia­my sobie cele. Dla­cze­go? Bo to waż­ne, bo dzię­ki temu lepiej zro­zu­miesz jakie są nasze war­to­ści i być może dzię­ki temu prze­ko­nasz się, że współ­pra­ca z nami jest dla Cie­bie dobrym pomy­słem.

SOL3 to dyna­micz­nie roz­wi­ja­ją­ca się fir­ma, któ­ra kie­ru­je się wyso­ki­mi stan­dar­da­mi oraz pro­fe­sjo­na­li­zmem. Naszym prio­ry­te­to­wym celem jest pro­mo­cja Nauki wśród naj­młod­szych poko­leń, połą­czo­na z dzia­łal­no­ścią, któ­ra nie­sie korzyść nie tyl­ko uczniom ale i nauczy­cie­lom.

W obec­nych cza­sach, kon­takt mię­dzy ucznia­mi i nauczy­cie­la­mi jest nie­ste­ty kiep­ski, a to ujem­nie wpły­wa na jakość kształ­ce­nia, tak na chęć do ucze­nia się jak i naucza­nia. My pró­bu­je­my to zmie­nić. Pró­bu­je­my  odno­wić w mło­dych ludziach pasję do edu­ka­cji oraz odno­wić w nauczy­cie­lach wia­rę, że to co robią jest waż­ne i nie­zwy­kle potrzeb­ne.

W tym celu stwo­rzy­li­śmy plat­for­mę edu­ka­cyj­ną SOL3 | Nauka z Pasją. Powsta­ła ona z myślą, aby pomóc Tobie nawią­zać kon­takt z ucznia­mi oraz uczniom kon­takt z Tobą. Nie­waż­ne w jakim mie­ście miesz­kasz, plat­for­ma dzia­ła wszę­dzie, w całej Pol­sce.

Jak sama nazwa suge­ru­je, to co wyróż­nia naszą plat­for­mę to wła­śnie pasja i miłość do tego co robi­my. W ramach naszej plat­for­my pro­wa­dzi­my blog nauko­wy (Sci-Blog), Wir­tu­al­ne Labo­ra­to­rium (SOL3 | Labo­ra­to­rium), ofi­cjal­ną stro­nę na por­ta­lu Face­bo­ok (SOL3.Science), a tak­że warsz­ta­ty (Warsz­ta­ty SOL3), poka­zy popu­lar­no-nauko­we, szko­le­nia, kur­sy dokształ­ca­ją­ce oraz akcje moty­wa­cyj­ne.

Dzia­ła­nia te mają na celu kon­takt z mło­dzie­żą, pro­mo­cję i zachę­tę do nauki; nauki, w któ­rej Ty możesz pomóc! Nie każ­dy jest w sta­nie przy­swo­ić mate­riał samo­dziel­nie, wie­lu potrze­bu­je pomo­cy, wspar­cia, moty­wa­cji. Wie­lu chce, jed­nak nie zawsze potra­fi; wie­lu potrze­bu­je nie tyl­ko dobre­go nauczy­cie­la, ale men­to­ra!

SOL3 przy­cho­dzi z pomo­cą nie tyl­ko ucznio­wi ale i Tobie. Dzię­ki naszym dzia­ła­niom nauczy­cie­le współ­pra­cu­ją­cy z nami są wyraź­nie bar­dziej doce­nia­ni i czę­ściej wybie­ra­ni przez uczniów i ich rodzi­ców. Nasza plat­for­ma przy­cho­dzi z pomo­cą mło­dym oso­bom, a jed­no­cze­śnie słu­ży tak­że Tobie.

Konkrety, czyli co daje Ci dostęp do platformy?

Konkrety, czyli jak to działa i ile to kosztuje?

Ofe­ru­je­my Ci spo­sób na cał­ko­wi­tą opty­ma­li­za­cję i auto­ma­ty­za­cję Two­jej pra­cy. Zapew­nia­my dostęp do sys­te­mu rezer­wa­cyj­ne­go, stro­ny inter­ne­to­wej i mate­ria­łów. Tobie zosta­wia­my pra­wo do decy­do­wa­nia o … wszyst­kim. Dołą­cza­jąc do nasze­go zespo­łu Ty sam decy­du­jesz kie­dy, gdzie i za jaką staw­kę chcesz pra­co­wać oraz jak dużo cza­su chcesz poświę­cić na naucza­nie w tygo­dniu, mie­sią­cu, roku.

Ile to będzie Cie­bie kosz­to­wa­ło? To zale­ży też od Cie­bie. Dostęp do plat­for­my jest płat­ny. Nasze staw­ki są jed­nak nie tyl­ko kon­ku­ren­cyj­ne ale po pro­stu naj­lep­sze. Moż­li­we są dwie for­my współ­pra­cy: Tobie zosta­wia­my wybór, któ­ra opcja jest dla Cie­bie atrak­cyj­niej­sza.

STAWKA PŁASKA

100 zł / m-c (brutto)

.

(umo­wa na okres 1 roku)

STAWKA PROCENTOWA

15% od otrzymanych zleceń

+ 30 zł opłata miesięczna (brutto)

(umo­wa na okres 1 roku)

Telefon: 600 115 192
E-mail: kontakt@sol3.pl
Ul. Młodzieżowa 6
Nowy Dwór Mazowiecki

Updating…
  • Brak produktów w koszyku.