Witaj!

Jeże­li tra­fi­łaś, tra­fi­łeś na tę stro­nę to zna­czy, że jesteś zain­te­re­so­wa­ny współ­pra­cą z SOL3. Być może jesteś nauczy­cie­lem, być może stu­den­tem, być może oso­bą, któ­ra po pro­stu chce i potra­fi uczyć innych? Być może zain­te­re­so­wa­ła Cię poważ­nie ofer­ta współ­pra­cy? A być może chciał­byś tyl­ko wie­dzieć jakie są warun­ki tej współ­pra­cy? Ile to kosz­tu­je, co z tego możesz mieć i czy jest Ci to potrzeb­ne? To są wszyst­ko waż­ne pyta­nia; na każ­de z nich spró­bu­je­my jasno i zwięź­le odpo­wie­dzieć za moment.

Zanim prze­je­dzie­my dalej, do kon­kre­tów, prze­czy­taj pro­szę czym się kie­ru­je­my i jakie sta­wia­my sobie cele. Dla­cze­go? Bo to waż­ne, bo dzię­ki temu lepiej zro­zu­miesz jakie są nasze war­to­ści i być może dzię­ki temu prze­ko­nasz się, że współ­pra­ca z nami jest dla Cie­bie dobrym pomy­słem.

SOL3 to dyna­micz­nie roz­wi­ja­ją­ca się Szko­ła i Klub Nauko­wy, to idea, któ­rej przy­świe­ca­ją wyso­kie stan­dar­dy nauko­we i moral­ne oraz pro­fe­sjo­na­lizm. Naszym prio­ry­te­to­wym celem jest pro­mo­cja Nauki wśród naj­młod­szych poko­leń, połą­czo­na z dzia­łal­no­ścią, któ­ra nie­sie korzyść nie tyl­ko uczniom ale i nauczy­cie­lom.

W obec­nych cza­sach, kon­takt mię­dzy ucznia­mi i nauczy­cie­la­mi jest nie­ste­ty kiep­ski, a to ujem­nie wpły­wa na jakość kształ­ce­nia, zarów­no na chęć do ucze­nia się jak i naucza­nia. My pró­bu­je­my to zmie­nić. Pró­bu­je­my  odno­wić w mło­dych ludziach pasję do edu­ka­cji oraz odno­wić w nauczy­cie­lach wia­rę, że to co robią jest waż­ne i nie­zwy­kle potrzeb­ne.

W tym celu stwo­rzy­li­śmy plat­for­mę edu­ka­cyj­ną SOL3 | Nauka z Pasją. Powsta­ła ona z myślą, aby pomóc Tobie nawią­zać kon­takt z ucznia­mi oraz uczniom kon­takt z Tobą. Nie­waż­ne w jakim mie­ście miesz­kasz, plat­for­ma dzia­ła wszę­dzie, w całej Pol­sce.

Jak sama nazwa suge­ru­je, to co wyróż­nia naszą plat­for­mę to wła­śnie pasja i miłość do tego co robi­my; praw­dzi­wa pasja i praw­dzi­wa miłość. W ramach naszej plat­for­my pro­wa­dzi­my blog nauko­wy (www.fb.com/SOL3.Science), Wir­tu­al­ne Labo­ra­to­rium (SOL3 | Labo­ra­to­rium), warsz­ta­ty edu­ka­cyj­ne (Warsz­ta­ty SOL3), poka­zy popu­lar­no-nauko­we, szko­le­nia, kur­sy dokształ­ca­ją­ce oraz akcje moty­wa­cyj­ne: (Re)akcje Spor­to­we.

Dzia­ła­nia te mają na celu kon­takt z mło­dzie­żą, pro­mo­cję i zachę­tę do nauki — nauki, w któ­rej Ty możesz pomóc! Nie każ­dy jest w sta­nie przy­swo­ić mate­riał samo­dziel­nie, wie­lu potrze­bu­je pomo­cy, wspar­cia, moty­wa­cji. Wie­lu chce, jed­nak nie zawsze potra­fi; wie­lu potrze­bu­je nie tyl­ko dobre­go nauczy­cie­la, ale men­to­ra!

SOL3 przy­cho­dzi z pomo­cą nie tyl­ko ucznio­wi ale i Tobie. Dzię­ki naszym dzia­ła­niom nauczy­cie­le współ­pra­cu­ją­cy z nami są wyraź­nie bar­dziej doce­nia­ni i czę­ściej wybie­ra­ni przez uczniów i ich rodzi­ców. Nasza plat­for­ma przy­cho­dzi z pomo­cą mło­dym oso­bom, a jed­no­cze­śnie słu­ży tak­że Tobie.

Konkrety, czyli co daje Ci dostęp do platformy?

Konkrety, czyli jak to działa i ile to kosztuje?

Ofe­ru­je­my Ci spo­sób na cał­ko­wi­tą opty­ma­li­za­cję i auto­ma­ty­za­cję Two­jej pra­cy. Zapew­nia­my dostęp do sys­te­mu rezer­wa­cyj­ne­go, stro­ny inter­ne­to­wej i mate­ria­łów. Tobie zosta­wia­my pra­wo do decy­do­wa­nia o … wszyst­kim. Dołą­cza­jąc do nasze­go zespo­łu Ty sam decy­du­jesz kie­dy, gdzie i za jaką staw­kę chcesz pra­co­wać oraz jak dużo cza­su chcesz poświę­cić na naucza­nie w tygo­dniu, mie­sią­cu, roku. Nie musisz być już nigdy zda­ny na innych.

Ile to będzie Cie­bie kosz­to­wa­ło? Wła­ści­wie to zale­ży tyl­ko od Cie­bie. Owszem, dostęp do plat­for­my jest płat­ny ale jeśli tego nie chcesz to nie ma żad­nej opła­ty sta­łej, żad­nych zobo­wią­zań. Nie kie­ru­je nami chęć zysku, ale idea. Pozy­ska­ne środ­ki prze­zna­cza­my na roz­wój plat­for­my oraz inwe­sty­cje. Dla­te­go nasze staw­ki nie są kon­ku­ren­cyj­ne, one są po pro­stu naj­lep­sze. Moż­li­we są dwie for­my współ­pra­cy; w zależ­no­ści od tego jak pra­cu­jesz. Jak zawsze, to Tobie zosta­wia­my wybór, któ­ra opcja jest dla Cie­bie atrak­cyj­niej­sza.

STAWKA PŁASKA

161,80 zł / m‑c

.

.

(umo­wa o współ­pra­cy)

STAWKA PROCENTOWA

16,1803 % od otrzymanych zleceń

(I TU UWAGA: NIGDY NIE WIĘCEJ NIŻ 314,15 zł / m‑c)

+ 0 zł stała opłata miesięczna

(umo­wa o współ­pra­cy)

Brzmi dobrze, praw­da? Bo to jest UCZCIWA ofer­ta, bo tak POWINNO być! No to teraz uwa­ga. Mamy jesz­cze do zapro­po­no­wa­nia opcję ATOMOWĄ!

Powyż­sza ofer­ta to ofer­ta raczej indy­wi­du­al­na; świet­na na start. Może jed­nak chcesz pójść o krok dalej? Może masz więk­sze ambi­cje. Może lubisz pra­co­wać w gru­pie. Może chcesz stwo­rzyć wła­sną pla­ców­kę tam gdzie uczysz zawo­do­wo, tam gdzie miesz­kasz? Może chcesz mieć WŁASNĄ szko­łę kore­pe­ty­cji? Może wła­sny wspa­nia­ły Klub Nauko­wy? Może swój Zespół Nauczy­ciel­ski przy Two­jej szko­le? Swo­je miej­sce, gdzie będziesz mógł two­rzyć, uczyć i dzia­łać!

Jeśli myśla­łeś o tym choć raz poważ­nie — napisz, a My umoż­li­wi­my Ci to. Udo­stęp­ni­my Tobie kom­plet­ny ser­wis inter­ne­to­wy, mate­ria­ły, wie­dzę “know-how” oraz wes­prze­my we wszyst­kim na start bez żad­nych opłat, ZA DARMO. Współ­pra­cu­jąc z nami nie musisz niko­mu pła­cić fran­czy­zy, opłat, abo­na­men­tów, itd., musisz tyl­ko CHCIEĆ. .

Zapy­tasz może dla­cze­go? Bo tak. Bo Nauka jest faj­na i powin­na być DOSTĘPNA dla każ­de­go. Bo każ­dy powi­nien mieć rów­ne szan­se. My umoż­li­wi­my Tobie speł­nie­nie two­je­go marze­nie, Ty pomo­żesz innym speł­niać ich!

.

Oto nasza ofer­ta

.

Pozdra­wia­my nauko­wo, Zespół SOL3!

Telefon: 720 745 661
E‑mail: kontakt@sol3.pl
Ul. Wyszyńskiego 3/21
Nowy Dwór Mazowiecki
Updating…
  • Brak produktów w koszyku.