Niesamowita aplikacja dla każdego!

Witaj­cie. Tym razem chcie­li­by­śmy reko­men­do­wać pro­dukt sygno­wa­ny przez NASA (Naro­do­wa Agen­cja Aero­nau­ty­ki i Prze­strze­ni Kosmicz­nej). Otóż, już jakiś czas temu NASA stwo­rzy­ło apli­ka­cję na tele­fo­ny, dzię­ki któ­rej moż­na wizu­ali­zo­wać kil­ka róż­nych rodza­jów pojaz­dów kosmicz­nych; od łazi­ków po rakie­ty. No dobrze, zapy­tasz pew­nie co wyróż­nią tę aku­rat apli­ka­cję od wie­lu, wie­lu podob­nych i co takie­go jest w niej wyjąt­ko­we­go?

Idea dzia­ła­nia apli­ka­cja opie­ra się o mecha­nizm posze­rzo­nej rze­czy­wi­stość (augmen­ted reali­ty = AR). Aby w peł­ni wyko­rzy­stać zaso­by apli­ka­cji nale­ży posia­dać tele­fon z zain­sta­lo­wa­ną apli­ka­cją oraz wydru­ko­wać spe­cjal­ne znacz­ni­ki akty­wu­ją­ce trój­wy­mia­ro­wą wizu­ali­za­cję wybra­ne­go pojaz­du: np. rakie­ty lub łazi­ka. Taki znacz­nik moż­na poło­żyć na sto­le, a następ­nie dokład­nie obej­rzeć model ze wszyst­kich dostęp­nych stron, pod każ­dym kątem i z dowol­nej odle­gło­ści. Wyglą­da i dzia­ła to nie­sa­mo­wi­cie! NIE-SA-MO-WI-CIE!

Co wię­cej, taki znacz­nik moż­na poło­żyć na wła­snej dło­ni i oglą­dać “start rakie­ty” lub obser­wo­wać “bada­nia na Mar­sie”. Całość wyglą­da feno­me­nal­nie i na praw­dę war­to spró­bo­wać, zwłasz­cza, że apli­ka­cje jest cał­ko­wi­cie za dar­mo oraz jest dostęp­na zarów­no na tele­fo­ny z sys­te­mem Andro­id jak i iOS (Google Play / App Sto­re) . Napraw­dę gorą­co pole­ca­my!

Kto wie, może ta apli­ka­cja zain­spi­ru­je Was do stwo­rze­nia wła­snych podob­nych apli­ka­cji? Pomy­słów moż­na mieć bar­dzo, bar­dzo dużo. Pamię­taj­cie, w świe­cie kom­pu­te­rów nic nie jest nie­moż­li­we, jest co-naj­wy­żej trud­ne!

 

 

Źródło: NASA Spacecraft 3D / Bob Trembley
Źró­dło: NASA Spa­ce­craft 3D / Bob Trem­bley

Aby apli­ka­cja dzia­ła­ła zgod­nie z wizją auto­rów, nale­ży skie­ro­wać tele­fon z uru­cho­mio­ną apli­ka­cją na któ­ryś ze znacz­ni­ków. Znacz­nik może być mały, duży, śred­ni; nie ma to więk­sze­go zna­cze­nia tak dłu­go jak mie­ści się w polu wwie­dze­nia i pozo­sta­je wyraź­ny dla nasze­go tele­fo­nu.

UWAGA: Jeśli nie masz moż­li­wo­ści wydru­ko­wa­nia, zapra­sza­my do naszej pra­cow­ni, gdzie otrzy­masz taki wydruk za dar­mo.

Pozdra­wia­my! Zespół SOL3: Nauka z Pasją.

Updating…
  • Brak produktów w koszyku.