Renata Rolka
Rena­ta Rol­ka

Pani Renata Rolka

nauczy­ciel pasjo­nat / miło­śnik podró­żo­wa­nia i wypraw w nie­zna­ne

Przedmioty:
  • mate­ma­ty­ka
  • histo­ria
  • j. pol­ski
  • j. rosyj­ski
Doświadczenie:

Pani Rena­ta uczy bo uczyć kocha. Pani Rena­ta posia­da bar­dzo duże doświad­cze­nie, w szcze­gól­no­ści w przy­go­to­wy­wa­niu uczniów do egza­mi­nów ósmo­kla­si­stów, gim­na­zjal­nych, matu­ral­nych i wszel­kie­go rodza­ju kon­kur­sów. Z chę­cią poma­ga i dora­dza w pisa­niu prac nauko­wych, dyplo­mo­wych oraz refe­ra­tów.

Pro­fe­sjo­na­lizm oraz wyso­ki poziom potwier­dzi wie­lu, wie­lu zado­wo­lo­nych klien­tów. Dzię­ki doświad­cze­niu, cier­pli­wo­ści i dosko­na­łe­mu kon­tak­to­wi z ucznia­mi Pani Rena­ta ma opi­nie praw­dzi­we­go fachow­ca! Gorą­co zachę­ca­my do współ­pra­cy z Panią Rena­tą!

Lokalizacje:
  • Nowy Dwór Maz. (Pra­cow­nia SOL3)
  • Nowy Dwór Maz. (Osie­dle Mło­dych)
Updating…
  • Brak produktów w koszyku.