SOL3 | Kolekcja Pierwiastków

Pier­wiast­ki.

Każ­dy niby wie czym są; to cegieł­ki, z któ­rych zbu­do­wa­ny jest Świat. Wszyst­ko co nas ota­cza, co mate­rial­ne, zbu­do­wa­ne jest z ato­mów. Powie­trze, woda, pia­sek, nawet ogień. Wszyst­ko to skła­da się z maleń­kich dro­bi­nek, czą­ste­czek, ato­mów, zazwy­czaj róż­nych pier­wiast­ków. W posta­ci czy­stej, bar­dzo ogól­nie rzecz ujmu­jąc, każ­dy pier­wia­stek skła­da się z ato­mów posia­da­ją­cych jed­na­ko­wą licz­bę pro­to­nów w jądrze. Wła­śnie ilość pro­to­nów to to co deter­mi­nu­je więk­szość wła­ści­wo­ści dane­go pier­wiast­ka: przede wszyst­kim wła­ści­wo­ści che­micz­ne, zdol­ność do two­rze­nia wią­zań che­micz­nych ale też kolor, zapach, twar­dość czy lot­ność (dru­gim istot­nym czyn­ni­kiem mają­cym wspływ na cechy dane­go pier­wiast­ka jest oczy­wi­ście ilość neu­tro­nów w jądrze ale ten “dro­biazg” na razie pomi­nie­my w naszym wstę­pie).

Jak się oka­zu­je, pier­wiast­ków nie ma wca­le tak wie­le. W przy­ro­dzie wystę­pu­je ich nie­ca­łe 100. Wszyst­kich obec­nie zna­nych jest 118. W prak­ty­ce spo­ra cześć jest pozo­sta­je bar­dzo egzo­tycz­na i po pro­stu trud­no dostęp­na. Oczy­wi­ście każ­dy sły­szał o węglu, siar­ce, tle­nie, wodo­rze, azo­cie czy sodzie. Kto jed­nak sły­szał o dys­pro­zie, tulu, haf­nie, pra­ze­ody­mie czy lute­cie?

Nasz Pro­jekt, SOL3|Układ Okre­so­wy, ma na celu skom­ple­to­wa­nie wszyst­kich dostęp­nych pier­wiast­ków w posta­ci czy­stej. Zało­że­nia Pro­jek­tu są nastę­pu­ją­ce: a) pró­bu­je­my zebrać wszyst­kie nie­ra­dio­ak­tyw­ne pier­wiast­ki oraz te radio­ak­tyw­ne, któ­re są bez­piecz­ne i po pro­stu dostęp­ne, b) każ­dy z pier­wiast­ków będzie dostęp­ny do obej­rze­nia na stro­nie Pro­jek­tu w posta­ci cyfro­wej oraz w sie­dzi­bie klu­bu c) postęp w budo­wa­niu kolek­cji będzie doku­men­to­wa­ny na stro­nie Pro­jek­tu.

Zało­że­nia są zatem pro­ste. Ile cza­su zabie­rze zebra­nie całej kolek­cji? Mie­siąc? Pół roku? Rok, a może jesz­cze dłu­żej? Nie waż­ne! Każ­dy kolek­cjo­ner wie bowiem, że radość z kolek­cjo­no­wa­nia jest wiel­ka zarów­no na począt­ku, w trak­cie jak i na samym koń­cu! A zatem? A zatem do dzie­ła! [PZE: 2019.02.22]

Aktualizacja 9/07/2019

Minę­ło pra­wię pół roku od cza­su roz­po­czę­cia Pro­jek­tu. Czas zro­bić mały rema­nent w naszej kolek­cji! Wie­lu z Was, któ­rzy uczęsz­cza­li na kur­sy i zaję­cia SOL3: Nauka z Pasją mia­ło już oka­zję poznać część ‘eks­po­na­tów’. Jed­nak kolek­cja nadal rośnie i czas się nią podzie­lić z inny­mi on-line. Dla tych z dale­ka, zdję­cia i opi­sy muszą na razie wystar­czyć; tych z Was, któ­rzy znaj­du­je­cie się w naszej oko­li­cy (Nowy Dwór Mazo­wiec­ki) zapra­szam do wizy­ty w Pra­cow­ni SOL3. Na każ­de­go będzie cze­kać cała kolek­cja a i pew­nie jakaś drob­na miła nie­spo­dzian­ka!

No to zaczy­na­my!

To co już ‘mamy’ ozna­czo­ne jest na zdję­ciu ukła­du okre­so­we­go dużym zna­kiem X. Taki X ozna­cza, że posia­da­my pier­wia­stek w posta­ci czy­stej (nie w posta­ci związ­ku che­micz­ne­go, ale w posta­ci proszku/bryłki metalu/granulek/itd. Poje­dyn­cza kre­ska ozna­cza, że posia­da­my zwią­zek dane­go pier­wiast­ka, a nie pier­wia­stek w posta­ci czy­stej). To cze­go jesz­cze nie mamy, a oczy­wi­ście bar­dzo chce­my mieć pozo­sta­je nie­za­kre­ślo­ne… przy czym niech się to lepiej ma na bacz­no­ści! Wkrót­ce na pew­no wpad­nie w nasze ręce!

Aktualizacja 12/07/2019

I am text block. Click edit but­ton to chan­ge this text. Lorem ipsum dolor sit amet, con­sec­te­tur adi­pi­scing elit. Ut elit tel­lus, luc­tus nec ullam­cor­per mat­tis, pulvi­nar dapi­bus leo.

Updating…
  • Brak produktów w koszyku.