SOL3 | Kolekcja Pierwiastków

Pier­wiast­ki.

Każ­dy niby wie czym są; to cegieł­ki, z któ­rych zbu­do­wa­ny jest Świat. Wszyst­ko co nas ota­cza, co mate­rial­ne, zbu­do­wa­ne jest z ato­mów. Powie­trze, woda, pia­sek, nawet ogień. Wszyst­ko to skła­da się z maleń­kich dro­bi­nek, czą­ste­czek, ato­mów, zazwy­czaj róż­nych pier­wiast­ków. W posta­ci czy­stej, bar­dzo ogól­nie rzecz ujmu­jąc, każ­dy pier­wia­stek skła­da się z ato­mów posia­da­ją­cych jed­na­ko­wą licz­bę pro­to­nów w jądrze. Wła­śnie ilość pro­to­nów to to co deter­mi­nu­je więk­szość wła­ści­wo­ści dane­go pier­wiast­ka: przede wszyst­kim wła­ści­wo­ści che­micz­ne, zdol­ność do two­rze­nia wią­zań che­micz­nych ale też kolor, zapach, twar­dość czy lot­ność (dru­gim istot­nym czyn­ni­kiem mają­cym wspływ na cechy dane­go pier­wiast­ka jest oczy­wi­ście ilość neu­tro­nów w jądrze ale ten “dro­biazg” na razie pomi­nie­my w naszym wstę­pie).

Jak się oka­zu­je, pier­wiast­ków nie ma wca­le tak wie­le. W przy­ro­dzie wystę­pu­je ich nie­ca­łe 100. Wszyst­kich obec­nie zna­nych jest 118. W prak­ty­ce spo­ra cześć jest pozo­sta­je bar­dzo egzo­tycz­na i po pro­stu trud­no dostęp­na. Oczy­wi­ście każ­dy sły­szał o węglu, siar­ce, tle­nie, wodo­rze, azo­cie czy sodzie. Kto jed­nak sły­szał o dys­pro­zie, tulu, haf­nie, pra­ze­ody­mie czy lute­cie?

Nasz Pro­jekt, SOL3|Układ Okre­so­wy, ma na celu skom­ple­to­wa­nie wszyst­kich dostęp­nych pier­wiast­ków w posta­ci czy­stej. Zało­że­nia Pro­jek­tu są nastę­pu­ją­ce: a) pró­bu­je­my zebrać wszyst­kie nie­ra­dio­ak­tyw­ne pier­wiast­ki oraz te radio­ak­tyw­ne, któ­re są bez­piecz­ne i po pro­stu dostęp­ne, b) każ­dy z pier­wiast­ków będzie dostęp­ny do obej­rze­nia na stro­nie Pro­jek­tu w posta­ci cyfro­wej oraz w sie­dzi­bie klu­bu c) postęp w budo­wa­niu kolek­cji będzie doku­men­to­wa­ny na stro­nie Pro­jek­tu.

Zało­że­nia są zatem pro­ste. Ile cza­su zabie­rze zebra­nie całej kolek­cji? Mie­siąc? Pół roku? Rok, a może jesz­cze dłu­żej? Nie waż­ne! Każ­dy kolek­cjo­ner wie bowiem, że radość z kolek­cjo­no­wa­nia jest wiel­ka zarów­no na począt­ku, w trak­cie jak i na samym koń­cu! A zatem? A zatem do dzie­ła! [SOL Pri­me: 2019.02.22]

Updating…
  • Brak produktów w koszyku.