(Re)akcja biegowa SOL3 upamiętniająca 150 rocznicę publikacji Układu Okresowego Pierwiastków!

W roku 2019 przy­pa­da 150 rocz­ni­ca publi­ka­cja Ukła­du Okre­so­we­go Pier­wiast­ków. Rok ten został z tego powo­du ogło­szo­ny Mię­dzy­na­ro­do­wym Rokiem Ukła­du Okre­so­we­go!

Z tej uni­ka­to­wej oka­zji SOL3: Nauka z Pasją przy­go­to­wa­ło kil­ka atrak­cji i Pro­jek­tów. O każ­dym z nich dowiesz się wię­cej z naszej stro­ny inter­ne­to­wej oraz pro­fi­lu na Face­bo­ok. Zapra­sza­my!

 

Niniej­szy pro­jekt łaczy przy­jem­ne ze… zdro­wym. Zało­że­nie jest takie: w ramach pro­jek­tu i w duchu nauko­wo-spor­to­wej atmos­fe­ry będzie­my, poczy­na­jąc od maja, publi­ko­wać wybra­ne cie­ka­wost­ki zwią­za­ne z róż­ny­mi pier­wiast­ka­mi che­micz­ny­mi, ale … to nie wszyst­ko.

By powie­sić poprzecz­kę wyżej, z oka­zji okrą­głej, 150 rocz­ni­cy dekla­ru­ję prze­biec w roku 2019 mini­mum 150 km w jeden mie­siąc.  Ot tak, ku pamię­ci Dymi­tra (PZE). Ja zaczy­nam w maju, a Ty?

Pew­nie nie dla każ­de­go jest to wyzwa­nie ale dla mnie tro­chę jest! Dla­te­go liczę na doping i ew. towa­rzy­stwo kole­ża­nek i kole­gów! Zapra­szam do wspól­nej nauki i wspól­ne­go spor­tu! Wię­cej na Pro­fi­lu Face­bo­ok!

Uczestnicy (czerwiec)

Patryk Zale­ski-Ejgierd — postęp na dzień 30/06: 0%
Michał Bor­kow­ski — postęp na dzień 30/06: 16.1%

Uczestnicy (maj)

Patryk Zale­ski-Ejgierd — postęp na dzień 31/05: 35.33%
Robert Płacz­kie­wicz — postęp na dzień 31/05: 100%
Michał Bor­kow­ski — postęp na dzień 31/05: 19.33%

🏅 Medal za dopro­wa­dze­nie (Re)akcji do koń­ca otrzy­mu­je: Robert Płacz­kie­wicz!

Updating…
  • Brak produktów w koszyku.