dr hab. Szymon Bocian
dr hab. Szy­mon Bocian

dr hab. Szymon Bocian

doświadczony naukowiec / pasjonat fotografii / miłośnik nauk ścisłych
Wykształcenie:

Uni­wer­sy­tet Miko­ła­ja Koper­ni­ka | dr hab. che­mii
Uni­wer­sy­tet Miko­ła­ja Koper­ni­ka | magi­ster che­mii

Ekspertyza:
 • che­mia
 • fizy­ka
 • mate­ma­ty­ka
Wybrane osiągnięcia naukowe:
 • zdo­byw­ca tytu­łu naj­lep­sze­go stu­den­ta Wydzia­łu Che­mii i UMK
 • lau­re­at sty­pen­dium Mini­stra Edu­ka­cji i Nauki za osią­gnię­cia w nauce
 • lau­re­at sty­pen­dium Mini­stra Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go dla wybit­nych mło­dych naukow­ców
 • lau­re­at sty­pen­dium “Start” Fun­da­cji na rzecz Nauki Pol­skiej
 • lau­re­at kon­kur­su na naj­lep­szą roz­pra­wę dok­tor­ską i habi­li­ta­cyj­ną
 • nagro­da Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Che­micz­ne­go i Komi­te­tu Che­mii Ana­li­tycz­nej PAN
 • autor ponad 70 publi­ka­cji nauko­wych w reno­mo­wa­nych perio­dy­kach spe­cja­li­stycz­nych
 • wie­lo­let­ni pra­cow­nik Uni­wer­sy­te­tu Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Toru­niu
 • czło­nek pre­zy­dium Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Che­micz­ne­go (2019–2021)

Zarezerwuj zajęcia

Loading...
Updating…
 • Brak produktów w koszyku.