mgr Michał Myśliwiecki
mgr Michał Myśli­wiec­ki

Pan Michał Myśliwiecki

nauczy­ciel / pasjo­nat moto­ry­za­cji  / miło­śnik spor­tów zimo­wych

Wykształcenie:

Kato­lic­ki Uni­wer­sy­tet Lubel­ski

Przedmioty:
  • bio­lo­gia
  • che­mia
  • ety­ka
  • teo­lo­gia
Doświadczenie:

Michał jest wszech­stron­nie uzdol­nio­nym nauczy­cie­lem. Poma­ga­nie, nie tyl­ko w nauce, ma po pro­stu we krwi.

Dzię­ki cier­pli­wo­ści, wyso­kie­mu pozio­mo­wi kul­tu­ry oso­bi­stej i sze­ro­kich hory­zon­tach, wykra­cza­ją­cych dale­ko poza stan­dar­do­wą wie­dzę jest nauczy­cie­lem wyjąt­ko­wym.

Naj­bliż­sze Micha­ło­wi są tema­ty zwią­za­ne z nauka­mi ści­sły­mi ale ma wie­dzę i  doświad­cze­nie tak­że z zakre­su filo­zo­fii, ety­ki, a nawet teo­lo­gii. Michał potra­fi dotrzeć do każ­de­go, tak jak i potra­fi zaszcze­pić chęć do dal­sze­go samo­roz­wo­ju.

Lokalizacje:
  • Nowy Dwór Maz.
Updating…
  • Brak produktów w koszyku.