dr Patryk Zaleski-Ejgierd
dr Patryk Zale­ski-Ejgierd

dr Patryk Zaleski-Ejgierd

doświadczony naukowiec / pasjonat astronomii / miłośnik chemii, fizyki i matematyki
Wykształcenie:

2006–2009: Uni­wer­sy­tet Hel­siń­ski, dok­tor che­mii kwan­to­wej
2001–2006: Uni­wer­sy­tet Miko­ła­ja Koper­ni­ka, magi­ster che­mii

Ekspertyza:
  • che­mia
  • fizy­ka
  • mate­ma­ty­ka
Wybrane osiągnięcia naukowe:
  • autor 20 publi­ka­cji nauko­wych w reno­mo­wa­nych perio­dy­kach spe­cja­li­stycz­nych
  • wie­lo­let­ni pra­cow­nik Uni­wer­sy­te­tu Hel­siń­skie­go (Fin­lan­dia) oraz Cor­nell Uni­ver­si­ty (USA)
  • bli­ski współ­pra­cow­nik lau­re­ata Nagro­dy Nobla, prof. Roal­da Hof­f­man­na

Zarezerwuj zajęcia

Loading...

Grafik godzinowy obowiązujący od 2.09.2019. Rezerwacji on-line od 24 czerwca, 12:00.

Updating…
  • Brak produktów w koszyku.