dr Patryk Zaleski-Ejgierd
dr Patryk Zale­ski-Ejgierd

dr Patryk Zaleski-Ejgierd

doświadczony naukowiec / popularyzator nauki / pasjonat astronomii
Wykształcenie:

Uni­wer­sy­tet Hel­siń­ski  |  dok­tor che­mii kwan­to­wej
Uni­wer­sy­tet Miko­ła­ja Koper­ni­ka  |  magi­ster che­mii

Ekspertyza:
  • che­mia
  • fizy­ka
  • mate­ma­ty­ka
Wybrane osiągnięcia naukowe:
  • lau­re­at wie­lu pre­sti­żo­wych kon­kur­sów, zarów­no pol­skich jak i mię­dzy­na­ro­do­wych
  • autor 20 publi­ka­cji nauko­wych w reno­mo­wa­nych perio­dy­kach spe­cja­li­stycz­nych
  • wie­lo­let­ni pra­cow­nik Uni­wer­sy­te­tu Hel­siń­skie­go (Fin­lan­dia), Cor­nell Uni­ver­si­ty (USA), Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go oraz Insty­tu­tu Che­mii Fizycz­nej PAN
  • bli­ski współ­pra­cow­nik lau­re­ata Nagro­dy Nobla, prof. Roal­da Hof­f­man­na
Loading...
Updating…
  • Brak produktów w koszyku.