Loading...

Zasa­dy doty­czą­ce RODO

 

Admi­ni­stra­to­rem Two­ich danych jest SOL3: Nauka z Pasją z sie­dzi­bą w Nowym Dwo­rze Mazo­wiec­ki, ul. Mło­dzie­żo­wa 6, wpi­sa­nej do Cen­tral­nej Ewi­den­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej, pod nume­rem NIP: 554–233–20–43, REGON: 382438588. W spra­wach zwią­za­nych z prze­twa­rza­niem i ochro­ną danych oso­bo­wych wyzna­czo­ny został punkt kon­tak­to­wy w posta­ci adre­su e‑mail: RODO@sol3.pl Kon­takt we wska­za­nych spra­wach moż­li­wy jest tak­że w posta­ci tra­dy­cyj­nej kore­spon­den­cji na adres admi­ni­stra­to­ra z dopi­skiem: „Ochro­na Danych Oso­bo­wych” oraz oso­bi­ście pod adre­sem Nowy Dwór Mazo­wiec­ki, ul. Mło­dzie­żo­wa 6.

 

Poda­ne przez Cie­bie dane oso­bo­we będą prze­twa­rza­ne w nastę­pu­ją­cych celach:

 

  • wyko­na­nia umo­wy kup­na-sprze­da­ży bądź usłu­gi (prze­twa­rza­nie jest nie­zbęd­ne do wyko­na­nia umo­wy lub do cza­su jej zakoń­cze­nia),
  • mar­ke­tin­gu bez­po­śred­nie­go (do cza­su zakoń­cze­nia umo­wy lub zło­że­nia sprze­ci­wu),
  • finan­so­wo-księ­go­wych (prze­twa­rza­nie jest nie­zbęd­ne do wyko­na­nia prze­pi­sów pra­wa podat­ko­we­go),
  • obro­ny przed rosz­cze­nia­mi i docho­dze­nia rosz­czeń (do cza­su wyga­śnię­cia okre­su rosz­czeń zgod­nie z prze­pi­sa­mi Kodek­su Cywil­ne­go),
  • pro­wa­dze­nia pro­ce­sów rekla­ma­cyj­nych.

 

Posia­dasz pra­wo dostę­pu do tre­ści swo­ich danych oraz pra­wo ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia, ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, pra­wo do prze­no­sze­nia danych, pra­wo wnie­sie­nia sprze­ci­wu (np. jeśli dane są prze­twa­rza­ne na pod­sta­wie Two­jej zgo­dy lub w celach mar­ke­tin­go­wych czy udo­stęp­nia­nia Two­ich danych); posia­dasz pra­wo do cof­nię­cia zgo­dy w dowol­nym momen­cie. W celu cof­nię­cia zgo­dy możesz skon­tak­to­wać się z punk­tem obsłu­gi klien­ta w naszej sie­dzi­bie bądź biu­rze Nowy Dwór Mazo­wiec­ki, ul. Mło­dzie­żo­wa 6 lub wysy­ła­jąc wia­do­mość e‑mail na adres: RODO@sol3.pl. Masz rów­nież pra­wo wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go – Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych.

 

Poda­nie przez Cie­bie danych oso­bo­wych jest w peł­ni dobro­wol­ne. Nie­poda­nie danych oso­bo­wych będzie skut­ko­wa­ło nie­moż­li­wo­ścią peł­ne­go wyko­na­nia zobo­wią­zań, przy­ję­tych przez SOL3: Nauka z Pasja w ramach zawie­ra­nych z Tobą umów.

Jesteś nauczycielem, studentem? Lubisz uczyć i jesteś w tym dobry? 

Może chciałbyś dołączyć do Naszego zespołu profesjonalnych korepetytorów?

Zapraszamy do WSPÓŁPRACY.

Updating…
  • Brak produktów w koszyku.