Witamy w sekcji Zegarów Matematycznych!

Zapra­sza­my do zaba­wy, któ­ra pozwo­li spraw­dzić umie­jęt­no­ści rachun­ko­we z mate­ma­ty­ki. Do wybo­ru pro­po­nu­je­my kil­ka Zega­rów Mate­ma­tycz­nych. Wybra­ny zegar nale­ży wydru­ko­wać, a następ­nie wyciąć tar­czę i ‘zaszy­fro­wa­ne’ godzi­ny.

Zada­nie śmiał­ka (ochot­ni­ka lub ofia­ry) pole­ga na obli­cze­niu wszyst­kich war­to­ści i wpi­sa­nie ich na odwro­cie kar­te­czek. W ten spo­sób wszyst­kie godzi­ny powin­ny zostać odpo­wied­nio upo­rząd­ko­wa­ne i wpi­sa­ne w tar­czę zega­ra.

Miłej zaba­wy i powo­dze­nia!

Updating…
  • Brak produktów w koszyku.