Cześć! Witamy w sekcji wykreślaków!

Co to są wykre­śla­ki? Wykre­śla­ki to nic inne­go jak zaba­wa w odnaj­dy­wa­nie słów — zaba­wa połą­czo­na z mądrą nauką. Nasze che­micz­ne wykre­śla­ki pomo­gą Ci w samo­dziel­nej nauce ale też w naucza­niu innych, zapew­nią roz­ryw­kę, będą spo­so­bem na nudę albo pozwo­lą prze­pro­wa­dzić kon­kurs w kla­sie.

Zasto­so­wań dla wykre­śla­ków jest tak napraw­dę bar­dzo wie­le i tyl­ko Two­ja wyobraź­nia sta­no­wi limit ich sto­so­wal­no­ści.

Uwa­ga: nasze che­micz­ne wykre­śla­ki mają też coś wspól­ne­go z mate­ma­ty­ką … otóż bar­dzo lubią się mno­żyć! Zapra­sza­my więc co jakiś czas po nowe!

Miłej nauki i zaba­wy!

Updating…
  • Brak produktów w koszyku.