Sza­cu­je się, że Słoń­ce powsta­ło oko­ło 4,6 miliar­da lat temu po trwa­ją­cym kil­ka­dzie­siąt milio­nów lat okre­sie kur­cze­nia się obło­ku mię­dzy­gwiaz­do­we­go.

Los gwiaz­dy jest ści­śle zwią­za­ny z jej masą. Zasad­ni­czo im więk­sza masa tym kró­cej gwiaz­da żyje. Te naj­cięż­sze zwy­kle odcho­dzą z galak­tycz­nym hukiem!

Pla­ne­ty powsta­ją z mię­dzy­gwiezd­ne­go pyłu, powsta­łe­go po eks­plo­zji masyw­nej gwiaz­dy, któ­rej skoń­czy­ło się pali­wo i zakoń­czy­ła żywot w wiel­kiej eks­plo­zji zwa­nej super­no­wą.

Gwiezd­ny pył to kosmicz­ny ‘popiół’ powsta­ły z ‘wypa­lo­nych’ gwiazd poprzed­nich gene­ra­cji. Nie jest to jed­nak zwy­kły popiół tyl­ko zbiór wie­lu pier­wiast­ków, od helu po uran.

Spoglądamy w niebo i widzimy je: małe białe punkciki, kropeczki, drogowskazy; gwiazdy.

Nie­zmien­ne i odwiecz­ne. Towa­rzy­szą Nam od uro­dze­nia. W bez­chmur­ną noc odru­cho­wo roz­po­zna­je­my ich wza­jem­ne poło­że­nie, wzor­ce, kon­ste­la­cje. Wie­my, że “duży wóz” to… to te, a tam­te to … hmm, no wła­ści­wie to … wła­ści­wie to czę­sto nie wie­my albo już po pro­stu nie pamię­ta­my.

Dla­te­go zapra­sza­my wszyst­kich na warsz­ta­ty astro­no­micz­ne. Naj­młod­si dowie­dzą się czym są owe gwiaz­dy, a w szcze­gól­no­ści czym jest Słoń­ce, czym róż­ni się od pla­net, a tak­że czym z kolei są owe pla­ne­ty, księ­ży­ce, kome­ty i aste­ro­idy.

W trak­cie warsz­ta­tów wła­sno­ręcz­nie stwo­rzy­my wła­sne mini-pla­ne­ty oraz stwo­rzy­my małą ale bar­dzo aktyw­ną kome­tę! Star­si uczest­ni­cy dowi­dzą się z cze­go skła­da się Nasza gwiaz­da dzien­na i dla­cze­go …

… dla­cze­go wszy­scy jeste­śmy dzieć­mi gwiazd!

REZERWACJE

[event­But­ton id=“4”][/eventButton]

O naszych warsztatach

Czym dokład­nie zaj­mu­je­my się na warsz­ta­tach? Co robi­my? I po co? Przede wszyst­kim pozna­je­my Naukę; i to od fun­da­men­tal­nych pod­staw! Przy­po­mi­na­my pozna­ne wcze­śniej oraz wpro­wa­dza­my nowe poję­cia – wyja­śnia­my i uczy­my.

Na warsz­ta­tach astro­no­micz­nych obja­śnia­my oraz demon­stru­je­my czym są poszcze­gól­ne cia­ła nie­bie­skie, gwiaz­dy, pla­ne­ty, kome­ty, aste­ro­idy, galak­ty­ki i mod­ne ostat­nio czar­ne dziu­ry. W trak­cie warsz­ta­tów wyja­śnia­my czym jest dzień, rok, orbi­ta, eklip­ty­ka, zaćmie­nie i koniunk­cja; przy­po­mi­na­my jak roz­po­znać naj­pięk­niej­sze kon­ste­la­cje nie­ba let­nie­go i zimo­we­go. Zachę­ca­my też do aktyw­ne­go stwo­rze­nia wła­sne­go mini-ukła­du sło­necz­ne­go oraz ‘pro­duk­cji’ mini-kome­ty!

W trak­cie warsz­ta­tów wspól­nie pra­cu­je­my, prze­pro­wa­dza­my doświad­cze­nia, spi­su­je­my obser­wa­cje i wycią­ga­my wnio­ski mając przy tym praw­dzi­wy ubaw! Bo Naukachoć cza­sem trud­najest cie­ka­wa, pięk­na i zabaw­na!

Zapra­sza­my! U Nas nie ma nud­nych zajęć!

Ile widać gwiazd?

Z czego jest Słońce?

Co to jest kwazar?

Jak daleko są gwiazdy?

Zwyczajowy termin warsztatów:

czwar­tek 18:30–19:30

Najświeższe aktualności:
Pytania i rezerwacje:

PZE: 600 115 192

Updating…
  • Brak produktów w koszyku.