Wła­ści­wie nie wia­do­mo kto i kie­dy odkrył, że za pomo­cą magne­ty­tu moż­na trwa­le nama­gne­so­wać igłę sta­lo­wą. Kim­kol­wiek był miał wiel­ki wkład w roz­wój całych cywi­li­za­cji.

Zasad­ni­czo tak. Szko­dli­we mogą być tyl­ko pola magne­tycz­ne o wybit­nie dużym natę­że­niu; wielo‑, wie­lo­krot­nie prze­kra­cza­ją­cym wszyst­ko co Nas ota­cza.

Potocz­nie poję­cia ‘mate­riał magne­tycz­ny’ uży­wa się naj­czę­ściej w odnie­sie­niu do mate­ria­łów fer­ro­ma­gne­tycz­nych takich jak żela­zo, stal czy nikiel.

Nie ale moż­na nakre­ślić linie pola wytwa­rza­ne­go przez magnes lub sele­no­id. Linie pola zawsze mają swój począ­tek i konie na jed­nym z dwóch bie­gu­nów: N i S.

Magnetyzm, coś co znamy ale … rzadko rozumiemy!

Zapra­sza­my na nasze poka­zy i warsz­ta­ty gdzie zade­mon­stru­je­my isto­tę zja­wi­ska magne­ty­zmu oraz wyja­śni­my dla­cze­go wła­ści­wie coś się przy­cią­ga, a inne coś nie!

Spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­ne doświad­cze­nia zacznie­my od zaba­wy z kla­sycz­ny­mi magne­sa­mi fer­ry­to­wy­mi, następ­nie wyja­śni­my cze­mu te magne­sy wła­ści­wie są magne­tycz­ne a kie­dy nie są.

Spró­bu­je­my ziden­ty­fi­ko­wać magne­tycz­ne obiek­ty bada­jąc przy tym co naj­mniej 40 róż­nych pier­wiast­ków w posta­ci czy­stej, a w tym: żela­zo, nikiel, stront, sód, dys­proz i gado­lin i wie­le, wie­le innych.

Zbu­du­je­my wła­sne magne­sy i pozna­my czym są magne­sy neo­dy­mo­we dużej mocy… cza­sem nawet bar­dzo dużej mocy…

REZERWACJE

[event­But­ton id=“4”][/eventButton]

O naszych warsztatach

Czym dokład­nie zaj­mu­je­my się na warsz­ta­tach? Co robi­my? I po co? Przede wszyst­kim pozna­je­my Naukę; i to od fun­da­men­tal­nych pod­staw! Przy­po­mi­na­my pozna­ne wcze­śniej oraz wpro­wa­dza­my nowe poję­cia – wyja­śnia­my i uczy­my.

Na warsz­ta­tach o magne­ty­zmie obja­śnia­my oraz demon­stru­je­my czym wła­ści­wie jest to zja­wi­sko, jak tak na praw­dę dzia­ła magnes, czym się róż­ni ‘zwy­kły’ magnes od elek­tro­ma­gne­su, co to jest dipol i czy magnes moż­na podzie­lić na nie­skoń­cze­nie małe magne­si­ki?

W trak­cie warsz­ta­tów wspól­nie pra­cu­je­my, prze­pro­wa­dza­my doświad­cze­nia, spi­su­je­my obser­wa­cje i wycią­ga­my wnio­ski mając przy tym praw­dzi­wy ubaw! Bo Naukachoć cza­sem trud­najest cie­ka­wa, pięk­na i zabaw­na!

Zapra­sza­my! U Nas nie ma nud­nych zajęć!

Co to są ferryty?

Czym jest temp. Curie?

A magnes to można popsuć?

Co to jest elektromagnes?

Zwyczajowy termin warsztatów:

czwar­tek 18:30–19:30

Najświeższe aktualności:
Pytania i rezerwacje:

PZE: 600 115 192

Updating…
  • Brak produktów w koszyku.