Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

18:30 — 19:30

Piątek

Sobota

Tra­dy­cyj­nie uzna­je się, że tęcza ma sie­dem kolo­rów: czer­wo­ny – na zewnątrz łuku, poma­rań­czo­wy, żół­ty, zie­lo­ny, nie­bie­ski, indy­go i fio­le­to­wy.

Nie, otóż czar­ny nie jest kolo­rem, to co jest czar­ne pochła­nia wszyst­kie kolo­ry i nie odbi­ja ich do nasze­go oka, dla­te­go nie widzi­my tego kolo­ru.

Kolor nada­ją zwy­kle pig­men­ty. Daw­niej sto­so­wa­no pig­men­ty iście mor­der­cze i to wszę­dzie: od bran­ży odzie­żo­wej po malo­wa­nie dzie­cię­cych zaba­wek!

Według badań, na prze­strze­ni dzie­jów jed­nym z naj­droż­szych pig­men­tów była cesar­ska pur­pu­ra oraz tzw. pig­men­tu świa­ta – lapis lazu­li.

Czymże byłby Świat bez kolorów!

Zapra­sza­my na nasze poka­zy i warsz­ta­ty gdzie zade­mon­stru­je­my czym są kolo­ry i skąd się bio­rą.

Od uro­dze­nia pozna­je­my Świat pełen barw; każ­dy z Nas ma swój ulu­bio­ny kolor. Z wie­kiem zaczy­na­my dostrze­gać sub­tel­ne róż­ni­ce w odcie­niach i tona­cjach. Z każ­dym dniem uczy­my się cze­goś nowe­go. Ale… skąd są te kolo­ry?

Dla­cze­go pla­stik może mieć aż tyle odcie­ni, a szkło tyl­ko kil­ka? Skąd pocho­dzą te wszyst­kie bar­wy? Czym są pig­men­ty? Ile jest kolo­rów? Czy kolo­ry mogą zni­kać? Na te i wie­le innych pytań posta­ra­my się odpo­wie­dzieć na warsz­ta­tach poświę­co­nych che­mii kolo­rów. Zapra­sza­my!

REZERWACJE

[event­But­ton id=“4”][/eventButton]

O naszych warsztatach

Czym dokład­nie zaj­mu­je­my się na warsz­ta­tach? Co robi­my? I po co? Przede wszyst­kim pozna­je­my Naukę; i to od fun­da­men­tal­nych pod­staw! Przy­po­mi­na­my pozna­ne wcze­śniej oraz wpro­wa­dza­my nowe poję­cia – wyja­śnia­my i uczy­my.

Na warsz­ta­tach o kolo­rach obja­śnia­my oraz demon­stru­je­my czym ideę barw. Pod­czas spe­cjal­nie dobra­nych poka­zów oraz doświad­czeń przed­sta­wia­my pro­ces two­rze­nia się pig­men­tów, ich mie­sza­nia i prze­mian pod wpły­wem róż­nych czyn­ni­ków zewnętrz­nych. Zwy­cza­jo­wo: same cie­ka­we rze­czy!

W trak­cie warsz­ta­tów wspól­nie pra­cu­je­my, prze­pro­wa­dza­my doświad­cze­nia, spi­su­je­my obser­wa­cje i wycią­ga­my wnio­ski mając przy tym praw­dzi­wy ubaw! Bo Naukachoć cza­sem trud­najest cie­ka­wa, pięk­na i zabaw­na!

Zapra­sza­my! U Nas nie ma nud­nych zajęć!

Poniedziałek

(brak zajęć)

Wtorek

(brak zajęć)

Środa

(brak zajęć)

Czwartek

1830-1930

Piątek

(brak zajęć)

Sobota

(brak zajęć)

Terminy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

1830-1930

Piątek

Sobota

Miejsce

Chemiczna tęcza

Złoto Alchemika

Białe — pstyk — Czarne

Kolorowe gwiazdy

Zwyczajowy termin warsztatów:

czwar­tek 18:30–19:30
ul. Mło­dzie­żo­wa 6, NDM

Najświeższe aktualności:
Pytania i rezerwacje:

PZE: 600 115 192

Updating…
  • Brak produktów w koszyku.