Współ­cze­śnie N2 otrzy­my­wa­ny jest na wiel­ką ska­lę przez skra­pla­nie i frak­cjo­no­wa­nie powie­trza. Pozy­ski­wa­ny jest wprost z atmos­fe­ry. Tak się też skła­da, że azot jest obo­jęt­ny i che­micz­nie bez­piecz­ny, a przy oka­zji zabaw­ny!

Pier­wia­stek został odkry­ty w 1772 roku przez Danie­la Ruther­for­da. Otrzy­mał on azot z powie­trza, usu­wa­jąc z nie­go tlen przez spa­la­nie sub­stan­cji w zamknię­tej prze­strze­ni. OK, a co zro­bił z CO2? No wła­śnie, co z nim zro­bił?

Skro­ple­nie tle­nu zosta­ło doko­na­ne po raz pierw­szy 13 kwiet­nia 1883 roku przez pro­fe­so­rów z Kra­ko­wa, Zyg­mun­ta Wró­blew­skie­go i Karo­la Olszew­skie­go. Tak tak, to nie­ła­twe zada­nie po raz pierw­szy w histo­rii wyko­na­li Pola­cy.

W otwar­tym naczy­niu w warun­kach nor­mal­nych czy­sty azot wrze w tem­pe­ra­tu­rze −195,8°C, a ule­ga zesta­le­niu przy −210,0°C. Ozna­cza to, że cie­kły azot moż­na użyć do skro­ple­nia wie­lu gazów, w tym bar­dzo faj­ne­go, tle­nu!

Zimno, zimniej, jeszcze zimniej … super zimno!

Zapra­sza­my na nasze poka­zy i warsz­ta­ty gdzie zade­mon­stru­je­my czym jest mróz – taki praw­dzi­wy praw­dzi­wy mróz!

Spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­ne doświad­cze­nia zacznie­my w przy­jem­nej tem­pe­ra­tu­rze naszej pra­cow­ni, 20°C, po czym szyb­ko zacznie­my zmniej­szać tem­pe­ra­tu­rę, zaczy­na­jąc od ‑1°C, aż do prze­ra­ża­ją­cych ‑195 st. Cel­sju­sza! Brrr, tak tak, radzi­my przy­go­to­wać czap­ki i cie­płe ręka­wicz­ki.

To nie żart! Serio …

Krót­ko mówiąc: tu nie ma nudy, za to są same cie­ka­we rze­czy!

REZERWACJE

[event­But­ton id=“4”][/eventButton]

O naszych warsztatach

Czym dokład­nie zaj­mu­je­my się na warsz­ta­tach? Co robi­my? I po co? Przede wszyst­kim pozna­je­my Naukę; i to od fun­da­men­tal­nych pod­staw! Przy­po­mi­na­my pozna­ne wcze­śniej oraz wpro­wa­dza­my nowe poję­cia – wyja­śnia­my i uczy­my.

Na warsz­ta­tach lodo­wych obja­śnia­my oraz demon­stru­je­my czym wła­ści­wie jest tem­pe­ra­tu­ra, jak tak na praw­dę dzia­ła ter­mo­metr, czym się róż­ni gaz od cie­czy, co to jest kon­den­sa­cja i kry­sta­li­za­cja i co to jest paro­wa­nie oraz czym to paro­wa­nie róż­ni się od sub­li­ma­cji. A to dopie­ro począ­tek!

W trak­cie warsz­ta­tów wspól­nie pra­cu­je­my, prze­pro­wa­dza­my doświad­cze­nia, spi­su­je­my obser­wa­cje i wycią­ga­my wnio­ski mając przy tym praw­dzi­wy ubaw! Bo Naukachoć cza­sem trud­najest cie­ka­wa, pięk­na i zabaw­na!

Zapra­sza­my! U Nas nie ma nud­nych zajęć!

Ciekły azot? Pewnie!

Jak zimno? ‑196°C !

Suchy lód? Uhum!

Azotowa bazooka

Zwyczajowy termin warsztatów:

czwar­tek 18:30–19:30

Najświeższe aktualności:
Pytania i rezerwacje:

PZE: 600 115 192

Updating…
  • Brak produktów w koszyku.