Powie­trze jest mie­sza­ni­ną. Jak każ­da mie­sza­ni­na skła­da się zatem z kil­ku skład­ni­ków. Każ­dy wie, że głów­nym skład­ni­kiem jest azot i tlen. Wie­lu pamię­ta o CO2 oraz HO2O. Kil­ka osób wspo­mni o argo­nie. A czy jest coś jesz­cze?

Powie­trze jest mie­sza­ni­ną gazo­wą ale każ­dy gaz da się skro­plić (czy aby na pew­no?). Skład­ni­ki powie­trze da się aku­rat skro­plić i zamie­nić w postać płyn­ną ale z małym wyjąt­kiem. Jakim? Dowiesz się i zoba­czysz na warsz­ta­tach!

Skro­ple­nie tle­nu zosta­ło doko­na­ne po raz pierw­szy 13 kwiet­nia 1883 roku przez pro­fe­so­rów z Kra­ko­wa, Zyg­mun­ta Wró­blew­skie­go i Karo­la Olszew­skie­go. Tak tak, to nie­ła­twe zada­nie po raz pierw­szy w histo­rii wyko­na­li Pola­cy.

W otwar­tym naczy­niu w warun­kach nor­mal­nych czy­sty azot wrze w tem­pe­ra­tu­rze −195,8°C, a ule­ga zesta­le­niu przy −210,0°C. Ozna­cza to, że cie­kły azot moż­na użyć do skro­ple­nia wie­lu gazów, w tym bar­dzo faj­ne­go, tle­nu!

Powietrze: życiodajne i wszechobecne… tylko czym tak właściwie ono jest?

Powie­trze jest mie­sza­ni­ną kil­ku sub­stan­cji: pier­wiast­ków i związ­ków che­micz­nych, głów­nie azo­tu (N2) i tle­nu (O2) oraz mniej­szej lub więk­szej ilo­ści dodat­ków: argo­nu (Ar), dwu­tlen­ku węgla (CO2) oraz bar­dzo małych ilo­ści helu (He), kse­no­nu (Xe), meta­nu (CH4). Trze­ba też pamię­tać, że powie­trze jest zazwy­czaj dość wil­got­ne, bo zawie­ra cał­kiem spo­ro pary wod­nej H2O.

Zapra­sza­my na serię poka­zów i warsz­ta­tów gdzie zade­mon­stru­je­my czym tak na praw­dę jest powie­trze: zba­da­my każ­dy skład­nik, z osob­na i w szcze­gó­łach!. Spraw­dzi­my jakie wła­ści­wo­ści fizycz­ne ma gazo­wy tlen, czy azot ma zapach, jak sma­ku­je CO2 i ile waży balo­nik z tle­nem, dwu­tlen­kiem węgla, a ile z argo­nem.

Zba­da­my w jakiej tem­pe­ra­tu­rze skra­pla się woda i w jakiej sub­li­mu­je dwu­tle­nek węgla. Samo­dziel­nie skro­pli­my tlen i zesta­li­my azot. Spraw­dzi­my co z czym reagu­je – co się pali a co palić się nie chce.

Krót­ko mówiąc: jak zawsze, same cie­ka­we rze­czy!

REZERWACJE

[event­But­ton id=“3”][/eventButton]

O naszych warsztatach

Czym dokład­nie zaj­mu­je­my się na warsz­ta­tach? Co robi­my? I po co? Przede wszyst­kim pozna­je­my Naukę; i to od fun­da­men­tal­nych pod­staw! Przy­po­mi­na­my pozna­ne wcze­śniej oraz wpro­wa­dza­my nowe poję­cia – wyja­śnia­my i uczy­my.

Na warsz­ta­tach o powie­trzu obja­śnia­my oraz demon­stru­je­my czym wła­ści­wie jest to całe powie­trze, z cze­go się skła­da, jak ziden­ty­fi­ko­wać poszcze­gól­ne skład­ni­ki oraz do cze­go moż­na je w sumie zasto­so­wać (poza oddy­cha­niem rzecz jasna!).

W trak­cie warsz­ta­tów wspól­nie pra­cu­je­my, prze­pro­wa­dza­my doświad­cze­nia, spi­su­je­my obser­wa­cje i wycią­ga­my wnio­ski mając przy tym praw­dzi­wy ubaw! Bo Naukachoć cza­sem trud­najest cie­ka­wa, pięk­na i zabaw­na!

Zapra­sza­my! U Nas nie ma nud­nych zajęć!

Ciekły azot i ciekły tlen

Sublimacja i parowanie

Mrożenie do ‑198 st. C

Wybuchy i wybuszki

Updating…
  • Brak produktów w koszyku.