SOL3 | Układ okresowych ciekawostek

Nasz SOL3 | Układ Okre­so­wy powstał z myślą o naj­młod­szych i naj­bar­dziej cie­kaw­skich! Jest kolo­ro­wy i pełen infor­ma­cji. Nie zawie­ra poda­wa­nych zwy­kle suchych fak­tów ale cie­ka­wost­ki doty­czą­ce poszcze­gól­nych pier­wiast­ków. Mamy nadzie­ję, że dzię­ki temu nauka sym­bo­li i nazw poszcze­gól­nych pier­wiast­ków będzie łatwiej­sza.

Bada­nia nauko­we prze­pro­wa­dza­ne przez psy­cho­lo­gów i dydak­ty­ków bez­sprzecz­nie udo­wod­ni­ły, że nauka przez sko­ja­rze­nia i zaba­wę jest znacz­nie wydaj­niej­sza, dla­te­go zachę­ca­my do wydru­ko­wa­nia ukła­du i dokład­nej jego lek­tu­ry! Miłej zaba­wy i miłej nauki! [odno­śni­ki do pli­ków w wyso­kiej roz­dziel­czo­ści znaj­du­ją się pod Ukła­dem]

Updating…
  • Brak produktów w koszyku.