• Zwiastun: The Planets (BBC)

  Zapra­szam do obej­rze­nia zwiaz­tu­na nowe­go seria­lu doku­men­tal­ne­go pro­duk­cji BBC. Zapo­wo­ada się nie­sa­mo­wi­ta podróż po całym Ukła­dzie Sło­necz­nym! Zwia­stun robi feno­me­nal­ne wra­że­nie; chy­ba czas pomy­śleć o tele­wi­zo­rze 4k…

  Więcej  →
 • Coś U-NI-KA-TO-WE-GO! Nowy wzorzec masy, OD DZIŚ!

  Tak. Po prze­szło stu latach usta­no­wio­no nowy wzo­rzec masy. Od dzi­siaj nie jest nim już walec znaj­du­ją­cy się w Fran­cji.

  Zgod­nie z usta­le­nia­mi z listo­pa­da 2018 kilo­gram moż­na od dziś ofi­cjal­nie wyzna­czyć na posta­wie sta­łych fizycz­nych, a tak na praw­dę w odnie­sie­niu do sta­łej Planc­ka.

  Więcej  →
 • Nowa wizja podboju Księżyca

  Jak­by nie było, minę­ło 50 lat od cza­su ostat­nie­go lądo­wa­nia czło­wie­ka na srebr­nym glo­bie. Myślę, i wie­lu myśli podob­nie, że już czas tam wró­cić.

  Więcej  →
 • Pierwiastkowa ciekawostka: selen

  Selen, nale­ży do gru­py pier­wiast­ków zwa­nych pół­prze­wod­ni­ka­mi. Jed­ną z jego cie­ka­wych wła­ści­wo­ści jest to, że prze­wo­dzi prąd elek­trycz­ny tyl­ko gdy pada na nie­go świa­tło.

  Więcej  →
 • Czy tak będą wyglądać domy na Marsie?

  Jak będzie wyglą­dać Nasze życie na Mar­sie? Przede wszyst­kim, gdzie będzie­my miesz­kać?

  Więcej  →
 • Pierwiastkowa ciekawostka: hel

  Hel pozy­sku­je się z gazu ziem­ne­go, w któ­rym znaj­du­je się go od 0.3% do oko­ło 3%. Jako, że hel jest dru­gim naj­lżej­szym gazem (czy wiesz któ­ry jest lżej­szy?) w przy­pad­ku uwol­nie­nia do śro­do­wi­ska jest zasad­ni­czo bez­pow­rot­nie tra­co­ny.

  Więcej  →
 • Słońce: zdjęcie plamy słoneczej

  Zdję­cie pla­my sło­necz­nej wyko­na­ne za pomoc Bear Solar Obse­rva­to­ry w Kali­for­nii.

  Więcej  →
 • 70. urodziny Centrum Kosmicznego im. Johna F. Kennedy’ego

  Dziś (11 maj) minę­ła 70 rocz­ni­ca od utwo­rze­nia Cen­trum Kosmicz­ne­go im. Joh­na F. Kennedy’ego (KSC)! Z tej oka­zji życzy­my sto lat, a może i 1000! Mało kto wie ale pierw­szą rakie­tą wystrze­lo­ną z KSC była zame­ry­ka­ni­zo­wa­na wer­sja rakie­ty V-2, uży­wa­na pod nazwą RTV-G-4 Bum­per (wystrze­lo­na 24 lip­ca 1950 roku, a więc bar­dzo nie­dłu­go po woj­nie).

  Więcej  →
 • Blue Moon: powrót na Księżyc

  Fir­ma Blue Ori­gin przed­sta­wi­ła wła­śnie pro­jekt lądow­ni­ka, któ­re­go zada­niem będzie dostar­cze­nie na Księ­życ łazi­ków i zapa­sów, a final­nie tak­że i ludzi.

  Więcej  →